Logo biuletynu informacji publicznej

Zasób Nieruchomości

2017-09-11

Do Zasobu Nieruchomości powierzonego gospodarowaniu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) zostaną przekazane wybrane nieruchomości Skarbu Państwa pozostające obecnie w rozproszonym zarządzie:

 • starostów,
 • prezydentów miast na prawach powiatu,
 • Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
 • Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Zasób zasilą ponadto nieruchomości nabyte przez KZN na rzecz Skarbu Państwa, a także nieruchomości, które zostały przekazane na własność Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne lub spółki Skarbu Państwa w przypadku uznania, że nieruchomość nie jest niezbędna do realizacji ich zadań. Ustawa stwarza możliwość przekazania do Zasobu Nieruchomości, po cenie rynkowej, nieruchomości PKP oraz Poczty Polskiej, jak również dokonywania zamiany nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, na inne nieruchomości należące do osób prawnych i fizycznych.

O ostatecznym wyborze nieruchomości spośród ujętych w corocznych wykazach opracowywanych przez zarządzających zadecyduje przede wszystkim możliwość jej przeznaczenia pod inwestycję mieszkaniową.

KZN będzie gospodarował nieruchomościami, zawierając umowy: o oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania jednostkom samorządu terytorialnego oraz zamiany nieruchomości. Podstawową formą przekazania nieruchomości będzie użytkowanie wieczyste, dzięki czemu Skarb Państwa, za pośrednictwem KZN, zachowa nie tylko własność nieruchomości ale także kontrolę nad jej wykorzystywaniem i używaniem.

Jakie nieruchomości umieścić w wykazie nieruchomości dla KZN?

W wykazie nieruchomości należy umieścić te nieruchomości, które jednocześnie spełniają łącznie następujące przesłanki:

 • ich właścicielem jest Skarb Państwa lub zostały przekazane w użytkowanie wieczyste Skarbowi Państwa,
 • nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste pomiotom trzecim,
 • znajdują się w granicach administracyjnych miast lub są przeznaczone w planach miejscowych lub w studiach pod zabudowę mieszkaniową,
 • gospodaruje nimi:
  • starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej lub
  • prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, lub
  • Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, lub
  • Prezes Agencji Mienia Wojskowego, lub
  • Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Nie ma znaczenia, dla obowiązku zamieszczenia w wykazie, to na jaki cel jest wykorzystywana dana nieruchomość, o ile spełnia określone przesłanki, w tym dotyczące podmiotu gospodarującego nieruchomością.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości