Logo biuletynu informacji publicznej

Rada ochrony i ułatwień lotnictwa cywilnego

2015-12-31

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • opiniowanie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego;
  • inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń dotyczących ochrony w lotnictwie cywilnym;
  • opracowywanie stanowiska w sprawach ochrony lotnictwa cywilnego wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu;
  • opiniowanie Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego;
  • inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń, dotyczących ułatwień w lotnictwie cywilnym, w szczególności usuwania zbędnych ograniczeń i upraszczania procedur administracyjnych;
  • opiniowanie stanowiska w sprawach ułatwień wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Podstawę prawną funkcjonowania Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego stanowią:

  • Norma 8.19 Załącznika 9 – „Ułatwienia” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - (Dz. U. 1959 Nr 35, poz. 212 z późn. zm.):
"Każde Umawiające się Państwo stworzy Komitet ds. Ułatwień w Krajowym Transporcie Lotniczym oraz Komitety ds. Ułatwień na Terenie Portów Lotniczych lub podobne organy, w celach koordynowania działań, dotyczących ułatwień pomiędzy poszczególnymi wydziałami, agencjami oraz innymi organizacjami Państwa zainteresowanego lub odpowiedzialnego za różne aspekty międzynarodowego ruchu cywilnego, a także za porty lotnicze i przewoźników lotniczych."

 

  • Norma 3.1.5 Załącznika 17 – „Ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - (Dz. U. 1959 Nr 35, poz. 212 z późn. zm.):
"Każde Umawiające się Państwo powoła krajowy komitet do spraw ochrony lotnictwa cywilnego lub ustanowi podobne środki w celu koordynowania czynności związanych z ochroną pomiędzy wydziałami, agencjami i innymi organizacjami Państwa, operatorami portu lotniczego i statku powietrznego, instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej oraz innymi jednostkami związanymi lub odpowiedzialnymi za wdrażanie różnych aspektów krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego."

Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa będąca jego organem opiniodawczo-doradczym Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

Skład Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

W skład Rady wchodzą przedstawiciele ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zdrowia, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Prezesa Urzędu, powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z właściwymi ministrami.

W skład Rady wchodzą również, w liczbie nie większej niż 11, przedstawiciele organizacji przedsiębiorstw lotniczych, zarządzających lotniskami, zarządzających ruchem lotniczym oraz wyższych uczelni kształcących w specjalnościach związanych z lotnictwem. Podstawa prawna: art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo lotnicze.

Minister właściwy do spraw transportu zapewnia środki na prowadzenie działalności Rady, w tym na jej obsługę administracyjną. Natomiast organizację i tryb działania Rady określa regulamin, który ustalany jest po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu, przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze zarządzenia.

Rada spośród swoich członków zwykłą większością głosów wybiera oprócz przewodniczącego także wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczący kieruje pracami Rady, w tym planuje, organizuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Rady. Może również zwracać się o przygotowanie opinii do ekspertów w zakresie ochrony i ułatwień w lotnictwie cywilnym oraz zapraszać gości i ekspertów na posiedzenia Rady.

Przewodniczący przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu coroczne sprawozdanie z prac Rady oraz przekazuje je do wiadomości Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu oraz Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Rada obraduje na posiedzeniach zwykłych zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach określonych w planie pracy Rady lub nadzwyczajnych, zwoływanych na wniosek co najmniej połowy składu Rady.

Rada wyraża swoje stanowisko w formie ocen lub opinii. Ustalenie stanowiska Rady dokonuje się w drodze uzgodnienia a w przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia jest niemożliwe, Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie. O treści stanowiska decyduje większość głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

Posiedzenia Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook