Logo biuletynu informacji publicznej

Nabór wniosków na 2017 rok

2017-08-03

Niezwykle istotne jest, aby infrastruktura drogowa na terenie całego kraju była możliwie ujednolicona, jeżeli chodzi o parametry techniczno-budowlane, mające wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jednocześnie kształtowana w sposób elastyczny, w zależności od funkcji, jaką pełni lokalnie, oraz od otoczenia, w którym jest zlokalizowana.

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Strategicznym celem Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej  i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym poprzez wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby i skutków wypadków spowodowanych mankamentami infrastruktury drogowej.

Dokonana w ramach Programu przebudowa i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej oznaczać będzie sieć dróg publicznych gminnych i powiatowych o właściwych dla danej kategorii parametrach technicznych, a co za tym idzie dróg bezpiecznych dla ich użytkowników. Ponadto zapewnione będzie lepsze powiązanie dróg lokalnych z sobą wzajemnie oraz z. drogami wojewódzkimi i krajowymi, poprawa parametrów użytkowych i stanu technicznego dróg.

Zadania dofinansowane w ramach Programu (w latach 2016-2019 ogółem kwota 4 mld zł) przyczynią się do podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski.

Ramy instytucjonalne:

 • zarządza (nadzoruje i koordynuje) - minister właściwy do spraw transportu
 • realizacja -  wojewodowie
 • wybór wniosków – wojewoda realizuje przy pomocy komisji, w skład której wchodzi pięciu członków:
  • dwie osoby wyznaczone przez wojewodę,
  • jedna osoba wyznaczona przez zarząd województwa,
  • jedna osoba wyznaczona przez dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • jedna osoba wyznaczona przez komendanta wojewódzkiego Policji.

Szczegółowe kwestie dotyczące przyznawania dofinansowania, składania wniosków, ich oceny, wskazania organów właściwych do ich oceny, udziału jednostki samorządu terytorialnego w kosztach oraz rozliczeń dotacji znajdują się w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (PDF 4.81 MB).

Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu

 • kryterium „techniczne” - znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie właściwych parametrów technicznych (skala punktów 0-20);
 • kryterium „sieciowe” - znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa - w szczególności pod uwagę będzie brana funkcja danej drogi w układzie komunikacyjnym (np. „ponadlokalność”, zgodność z kryteriami zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych (skala punktów 0-5 pkt);
 • kryterium „dostępności komunikacyjnej” - wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, transportu zbiorowego (skala punktów 0-7 pkt);
 • kryterium „finansowe” - współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty (skala punktów 0-5 pkt);
 • kryterium „kontynuacji ciągu” - uwzględnia czy planowane do dofinansowania zadanie stanowi kolejny odcinek w ciągu danej drogi, która została w okresie ostatnich 3 lat oddana do użytkowania (bez względu na źródło finansowania) (skala punktów 0-5 pkt).

Kryteria wyboru wniosków określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (PDF 472.91 KB).

Dostępne dokumenty

PRB-Wniosek (XLSX 92.49 KB)
R-Wniosek (XLSX 65.37 KB)
Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 388.42 KB)
Karta oceny formalnej (DOC 77.50 KB)
Instrukcja oceny przez Komisję (PDF 357.13 KB)
Karta oceny merytorycznej „PRB” (XLSX 27.52 KB)
Karta oceny merytorycznej „R” (XLSX 26.91 KB)
Zbiorcza karta oceny merytorycznej (ODS 8.36 KB)
Lista rankingowa (DOCX 25.02 KB)

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu został przeprowadzony w dniach 1-15 września 2016 r.

20 grudnia 2017 r. nastąpiło zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw transportu ostatecznych list rankingowych wniosków o dofinansowanie.

Wojewoda może zmienić - zaktualizować listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w przypadku wycofania się wnioskodawcy zadania zakwalifikowanego do dofinansowania lub zmniejszenia wysokości dotacji w wyniku procedury przetargowej, umieszczając na niej kolejne zadanie (znajdujące się po ostatnim zadaniu, które mieściło się w dostępnym limicie i uzyskało dofinansowanie) z ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego ds. transportu, pod warunkiem nieprzekraczania limitu środków ustalonego dla województwa. O takich zmianach Wojewoda w ciągu 7 dni od dokonanej zmiany informuje ministra właściwego do spraw transportu, przekazując zmienioną listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Przedsięwzięcia współfinansowane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w poszczególnych województwach w 2017 roku:

Poszczególne urzędy wojewódzkie na swoich stronach internetowych publikują ostateczne listy rankingowe oraz listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach limitu środków:

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook