Logo biuletynu informacji publicznej

Nabór wniosków na 2016 rok

2016-04-06

Nabór wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg lokalnych, planowanych do realizacji w 2016 r. został przeprowadzony w dniach 1-30 października 2015 r.

Jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły łącznie 1 410 poprawnych wniosków, w tym 973 wnioski na zadania na drogach gminnych oraz 437 wnioski na zadania na drogach powiatowych. Łączna suma wnioskowanej dotacji z budżetu państwa wyniosła 1 771 667 tys. zł, w tym 979 991 tys. zł na zadania na drogach gminnych oraz 791 676 tys. zł na zadania na drogach powiatowych.

Oferowane wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 800 000 tys. zł umożliwiło zaspokojenie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 45 proc.

Na podstawie umów o udzielenie dotacji jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały ogółem 850 zadań.

Efektem realizacji Programu wieloletniego w 2016 roku była przebudowa 1 498,00 km, budowa prawie 304,00 km i remont 254,00 km dróg lokalnych. W ramach zadań na drogach gminnych w 2016 roku: przebudowano 511,47 km, wybudowano 188,21 km i wyremontowano 72,59 km. W ramach zadań na drogach powiatowych w 2016 roku: przebudowano 986,38 km, wybudowano 116,18 km i wyremontowano 181,43 km.

Samorządy realizując Program; poprawiały dostęp części lokalnych społeczności do instytucji publicznych, lokalnych ośrodków gospodarczych oraz modernizowały ciągi transportu produktów oraz towarów do ważnych dla gmin zakładów produkcyjnych i na rynki docelowe. Pozwala to na systematyczne powstrzymanie marginalizacji obszarów wiejsko-miejskich i wiejskich, które bez działań inwestycyjnych nie mogą się dalej rozwijać. Poprawa stanu dróg wpływa na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych obszarem ich oddziaływania, przez co wpływa też na aktywizację zawodową mieszkańców, integrację społeczną i zmniejszenie obszarów wykluczenia komunikacyjnego i społecznego.

Wypełniając zobowiązanie nałożone na Ministra właściwego do spraw transportu w uchwale 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zmienionej uchwałą nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r., sprawozdanie z realizacji przedmiotowego Programu za rok 2016 zostało przedstawione Radzie Ministrów w marcu 2017 r.

Sprawozdanie (PDF 1.30 MB)

***

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu został przeprowadzony w październiku 2015 r.

19 stycznia 2016 r. nastąpiło zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw transportu ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie.

Na ich podstawie wojewodowie zatwierdzili i ogłosili listy zakwalifikowane do dofinansowania wniosków.

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Wojewoda może zmienić - zaktualizować listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w przypadku wycofania się wnioskodawcy zadania zakwalifikowanego do dofinansowania lub zmniejszenia wysokości dotacji w wyniku procedury przetargowej, umieszczając na niej kolejne zadanie (znajdujące się po ostatnim zadaniu, które mieściło się w dostępnym limicie i uzyskało dofinansowanie) z ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego ds. transportu, pod warunkiem nieprzekraczania limitu środków ustalonego dla województwa. O takich zmianach Wojewoda w ciągu 7 dni od dokonanej zmiany informuje ministra właściwego do spraw transportu, przekazując zmienioną listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook