Logo biuletynu informacji publicznej

Krajowy Zasób Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości

2017-08-30

Krajowy Zasób Nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, które mając mieszkaniowy potencjał inwestycyjny zostały przekazane do zasobu. Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. KZN kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. KZN ma zwiększać dostępność mieszkań i kształtować stabilne ramy finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. poz. 1764)

Udostępniamy do wykorzystania edytowalną wersję załącznika nr 1 do rozporządzenia (DOCX 47.31 KB) dostępna także w innym formacie: tabela w pliku arkusza (XLSX 759.01 KB).

Wzór wykazu jest uzupełniany przez starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu, wykonujących zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 10 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości) a także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Agencję Mienia Wojskowego.

Przekazanie do KZN informacji o lokalizacji przestrzennej nieruchomości wylistowanych w wykazie wymaga korzystania z oprogramowania umożliwiającego pracę z danymi przestrzennymi.

Udostępniamy przygotowane warstwy w formacie shapefile, zgodne z wytycznymi załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Warstwy mają przypisany układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 w podziale na 4 strefy. Można je uzupełnić korzystając z darmowego oprogramowania QGis - link do pobrania. Oprogramowanie to umożliwia również zapisanie gotowych warstw w formacie GML.

Warstwy do uzupełnienia – informacja o lokalizacji przestrzennej nieruchomości  - link do folderu z warstwami do pobrania (ZIP 19.21 KB).

Więcej informacji o układzie współrzędnych PL-2000 oraz podziale na strefy.

Podręcznik użytkownika programu QGis oraz materiały treningowe dostępne są na stronie projektu.

Logo Krajowego Zasobu Nieruchomości

Zadania Krajowego Zasobu Nieruchomości

Co robi Krajowy Zasób Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości Zadaniem będzie nadzorował najem, w tym wysokość czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do ministra. Wysokość kary będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.

KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców, katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie, spośród kryteriów określonych w tej puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.

Mieszkanie Plus to stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców i ochrona najemców oraz interesów Skarbu Państwa. Wprowadzone zostały regulacje mające równoważyć interesy inwestorów (operatorów mieszkaniowych) z nakładanymi na nich obowiązkami. Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc. z ogólnej puli wszystkich lokali) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc. z lokali mieszkalnych), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego.

Jakie nieruchomości trafią do zasobu?

Przekazywanie wykazów nieruchomosci do Krajowego Zasobu Nieruchomości
Na podstawie informacji przekazanych w wykazach do zasobu nieruchomości trafią wybrane nieruchomości

Jesteś zainteresowany Mieszkaniem Plus?

Najemca

Korzyści dla najemcy - Mieszkanie Plus
Umowy najmu instytucjonalnego i z opcją docelowego przeniesienia własności w programie Mieszkanie Plus
 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości