Logo biuletynu informacji publicznej

Zarządzanie ruchem

2015-12-31

Szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, a zwłaszcza działania w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Rozporządzenie to zostało znowelizowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz  wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. poz. 314).

Nowe przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz  wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Zarządzanie ruchem jest realizowane przez:

 • podejmowanie czynności organizacyjno-technicznych, w szczególności:
  • sporządzanie projektów organizacji ruchu,
  • przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia,
  • rozpatrywanie projektów organizacji ruchu,
  • zatwierdzanie organizacji ruchu,
  • przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
  • nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu,
  • nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
  • nadzór nad zarządzaniem ruchem,
 • obsługę systemów sterowania ruchem,
 • sterowanie ruchem za pomocą znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów, wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania te realizuje, odpowiednio do kompetencji, organ zarządzający ruchem oraz organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem.

Organy zarządzające ruchem określa art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządza ruchem na drogach krajowych,
 • marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich,
 • starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Kompetencje GDDKiA, marszałka województwa oraz starosty nie obejmują zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu. Organem zarządzającym ruchem na tych drogach – z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych – jest prezydent miasta.

Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych sprawuje minister właściwy do spraw transportu, natomiast wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach:

 • wojewódzkich,
 • powiatowych,
 • gminnych,
 • drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie,
 • wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania.

 Zadania realizowanymi przez organ zarządzający ruchem:

 • rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
 • opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 • zatwierdzanie organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów;
 • przekazywanie zatwierdzonej organizacje ruchu do realizacji;
 • przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
 • opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
 • prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
 • współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.

W kompetencjach organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem znajduje się:

 • dokonywanie oceny organizacji ruchu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • rozstrzyganie w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook