Logo biuletynu informacji publicznej

Wspólny Bilet

2016-12-12

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem, który docelowo umożliwi pasażerowi zakup jednego biletu na cały przejazd koleją, niezależnie od kanału sprzedaży i przewoźnika, aby jak najwięcej pasażerów wybierało kolej jako podstawowy środek transportu, a także aby transport zbiorowy mógł konkurować z mobilnością indywidualną.

Koncepcja "Wspólnego Biletu" znalazła swoje odzwierciedlenie w dokumentach programowo-strategicznych, m.in. w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (SRT). Strategia zakłada integrację różnych gałęzi transportu, m.in.: "wprowadzenie biletu ważnego na wszystkie środki transportu u wszystkich przewoźników w skali regionów i kraju (biletu elektronicznego)".

"Wspólny Bilet" został zgłoszony jako projekt flagowy do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Celem projektu jest udostępnienie nowoczesnej usługi poprzez stworzenie podróżnemu możliwości zakupu jednego biletu na cały przejazd koleją (wszystkie pociągi łączące punkt odjazdu z punktem przyjazdu), niezależnie od kanału sprzedaży i przewoźnika.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne będzie współdziałanie wszystkich przewoźników pasażerskich w Polsce oraz stworzenie centralnego systemu sprzedaży biletów. W efekcie zostaną wypracowane nowe ramy dla planowania podróży koleją, zakupu biletu czy złożenia ewentualnej reklamacji. W dalszej perspektywie zostanie przeprowadzona integracja z transportem miejskim oraz wdrożenie alternatywnych form biletów.

Obecnie każda pasażerska kolejowa spółka przewozowa kształtuje ceny i opłaty za przewóz osób, rzeczy i zwierząt w komunikacji krajowej na zasadach i warunkach zawartych w ustalonych przez siebie taryfach, stosowanych łącznie z regulaminem i ewentualnie cennikiem usług oraz szeregiem ustaw i rozporządzeń regulujących prawa do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

W ramach prac Komitetu Sterującego do spraw projektu "Wspólny Bilet", na którym podjęto pierwsze decyzje ukierunkowujące prace nad Wspólnym Biletem:

  • Wstępnie zaakceptowano wizję, polegającą na ulokowaniu w jednym podmiocie odpowiedzialności za informację pasażerską, sprzedaż biletów i rozliczenia tej sprzedaży dla wszystkich przewoźników w Polsce oraz wszelkie aspekty biznesowe. Forma prawna oraz sposób ustanowienia takiego podmiotu jest przedmiotem analiz. Przedmiotem analiz jest również praktyczna możliwość wdrożenia tak określonego modelu docelowego oraz ścieżka dojścia przy zastosowaniu rozwiązań usprawniających nabywanie biletów na całą trasę przejazdu przez pasażerów, w ramach wdrażania poszczególnych etapów prac nad projektem;
  • Konieczne jest określenie pożądanych funkcji systemu biletowego, a następnie podjęcie decyzji o budowie, rozbudowie istniejących, bądź zakupie nowych komponentów systemu. Konieczne jest zapewnienie finansowania studium wykonalności, a następnie prac nad systemem;
  • Zakłada się dalsze prace nad "Wspólnym Biletem" z udziałem przewoźników samorządowych.

Kluczem do sukcesu jest efektywna współpraca pomiędzy wszystkimi przewoźnikami i innymi interesariuszami projektu. Ministerstwo Infrastruktury dokłada wszelkich starań, aby "Wspólny Bilet" był projektem biznesowym, który przyniesie korzyści nie tylko dla pasażerów, ale również dla przewoźników i całego sektora kolejowego.

Ze względu na złożony charakter, w projekcie przyjęto podejście etapowe. Bardzo ważny jest komfort i satysfakcja pasażerów, dlatego w pierwszej kolejności będą podejmowane działania ułatwiające wygodne zaplanowanie podróży oraz stopniowy zakup biletu na całą podroż w możliwie jak najprostszej formie.

Kolej powinna nadążać za oczekiwaniami pasażerów nie tylko pod względem czasu i komfortu podróży, ale także pod względem poziomu obsługi informacyjno-sprzedażowej.

Więcej informacji na temat prac nad wspólnym biletem:

Wnioski i pytania (za wyjątkiem pytań prasowych) na temat Wspólnego Biletu prosimy przesyłać na adres e-mail: wspolnybilet@mib.gov.pl.
Kontakt dla mediów: media@mib.gov.pl.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook