Logo biuletynu informacji publicznej

Rzeczoznawcy samochodowi

2016-12-09

Lista rzeczoznawców samochodowych zawiera wykaz osób, które uzyskały uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego. Listę prowadzi minister ds. transportu, który wpisuje na listę rzeczoznawcę samochodowego albo skreśla go z tej listy, jeśli przestał spełniać ustawowe wymagania. Lista jest prowadzona na podstawie art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) 

Procedura dokonywania wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych

Wpis na listę rzeczoznawców samochodowych dokonywany jest na podstawie dokumentów potwierdzających spełnianie niezbędnych wymagań.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • dokument potwierdzający posiadanie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją,
  • kopię prawa jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C,
  • zaświadczenie o niekaralności lub kopia tego zaświadczenia (nie starsze niż 6 miesięcy),
  • kopię certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, o którym mowa w art. 79a ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy,
  • potwierdzenie wpłaty 100 zł na konto: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa; nr: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

Osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów obejmującym nauki techniczne o specjalności samochodowej nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego posiadanie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją.

Podanie z załączonymi do wniosku dokumentami powinno zawierać co najmniej wskazanie wnioskującej osoby, jej adres i żądanie.

Istnieje również możliwość załączenia pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych ze złożeniem wniosku o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych. W takim przypadku opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Osoby ubiegające się o ponowny wpis powinny załączyć do wniosku także zaświadczenie potwierdzające dotychczasowy wpis na listę. Zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych na drugiej stronie zaświadczenia znajdują się rubryki umożliwiające zamieszczenie odpowiedniej adnotacji urzędowej, zawierającej datę ważności wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

Dokumenty dołączane jako kopie do wniosku powinny być potwierdzone przez wydający je organ. Kopie dokumentów mogą być również potwierdzone notarialnie lub przez jednostki certyfikujące w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Istnieje możliwość przedłożenia oryginałów dokumentów w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa i w szczególnych sytuacjach, potwierdzenia ich kopii za zgodność z oryginałem.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie średniego wykształcenia (wymaganym w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych po raz pierwszy) jest kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej albo kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. Dla potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym nauki techniczne o specjalności samochodowej należy przedłożyć kopię dyplomu.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją (dla osób ubiegających się o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych po raz pierwszy) jest m.in. jedna z form umów zawartych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wynikających z Kodeksu pracy, świadectwo pracy potwierdzające praktykę zawodową w określonym czasie albo dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wymagana praktyka może być uznana na podstawie pisemnego oświadczenia zawierającego informację o:

  • nazwie oraz adresie wykonywania działalności gospodarczej;
  • numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
  • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej;
  • dacie rozpoczęcia i okresie wykonywania działalności gospodarczej;

o ile te informacje są zawarte w CEIDG i mogą być w niej potwierdzone.

Osoby wykonujące opinie i ekspertyzy na podstawie umów o dzieło lub zlecenia powinny przedstawić po jednym egzemplarzu umowy zawartej z firmą na rzecz której wykonywał opinie, z każdego roku wliczanego do okresu praktyki wraz z kopią opinii, na wykonanie której zawarta została umowa.

Informacji w tej sprawie udziela Roman Urbanik – 22 630 12 57.

Podstawa prawna:

Jednostkami posiadającymi akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego są:

Polski Związek Motorowy
Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców

ul. Górczewska 228F
01-460 Warszawa
www.pzm.pl

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych

ul. Kochanowskiego 45
01-846 Warszawa
www.rzeczoznawcy.com.pl

TÜVPOL Sp. z o. o.
Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej

ul. Powstańców Śląskich 5
53-332 Wrocław
www.tuvpol.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu
Koło Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych

ul. Mireckiego 12 lok. 8
26-600 Radom
www.sitkrpradom.pl

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook