Logo biuletynu informacji publicznej

Rzeczoznawcy samochodowi

2017-10-16

Lista rzeczoznawców samochodowych zawiera wykaz osób, które uzyskały uprawnienia rzeczoznawcy samochodowego. Listę prowadzi minister ds. transportu, który wpisuje na listę rzeczoznawcę samochodowego albo skreśla go z tej listy, jeśli przestał spełniać ustawowe wymagania. Lista jest prowadzona na podstawie art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.).

Procedura dokonywania wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych

Wpis na listę rzeczoznawców samochodowych dokonywany jest na podstawie dokumentów potwierdzających spełnianie niezbędnych wymagań.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający posiadanie co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • dokument potwierdzający posiadanie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją,
  • kopię prawa jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C,
  • zaświadczenie o niekaralności lub kopia tego zaświadczenia (nie starsze niż 6 miesięcy),
  • kopię certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, o którym mowa w art. 79a ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy,
  • potwierdzenie wpłaty 100 zł na konto: Ministerstwo Infrastruktury; ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa; nr: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

Uwaga: Do wniosku nie jest wymagane dołączanie kopii dowodu osobistego nie wymienionego w przepisie art. 79a ww. ustawy.

Osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów obejmującym nauki techniczne o specjalności samochodowej nie muszą przedstawiać dokumentu potwierdzającego posiadanie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją.

Podanie z załączonymi do wniosku dokumentami powinno zawierać co najmniej wskazanie wnioskującej osoby, jej adres i żądanie.

Istnieje również możliwość załączenia pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych ze złożeniem wniosku o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych. W takim przypadku opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Osoby ubiegające się o ponowny wpis powinny załączyć do wniosku także zaświadczenie potwierdzające dotychczasowy wpis na listę. Zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych na drugiej stronie zaświadczenia znajdują się rubryki umożliwiające zamieszczenie odpowiedniej adnotacji urzędowej, zawierającej datę ważności wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

Dokumenty dołączane jako kopie do wniosku powinny być potwierdzone przez wydający je organ. Kopie dokumentów mogą być również potwierdzone notarialnie lub przez jednostki certyfikujące w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Istnieje możliwość przedłożenia oryginałów dokumentów w Ministerstwie Infrastruktury i w szczególnych sytuacjach, potwierdzenia ich kopii za zgodność z oryginałem.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie średniego wykształcenia lub średniego branżowego (wymaganym w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych po raz pierwszy) jest kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub średniej branżowej albo kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. Dla potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym nauki techniczne o specjalności samochodowej należy przedłożyć kopię dyplomu.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie 2-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją (dla osób ubiegających się o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych po raz pierwszy) jest m.in. jedna z form umów zawartych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wynikających z Kodeksu pracy, świadectwo pracy potwierdzające praktykę zawodową w określonym czasie albo dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wymagana praktyka może być uznana na podstawie pisemnego oświadczenia zawierającego informację o:

  • nazwie oraz adresie wykonywania działalności gospodarczej;
  • numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
  • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej;
  • dacie rozpoczęcia i okresie wykonywania działalności gospodarczej;

o ile te informacje są zawarte w CEIDG i mogą być w niej potwierdzone.

Osoby wykonujące opinie i ekspertyzy na podstawie umów o dzieło lub zlecenia powinny przedstawić po jednym egzemplarzu umowy zawartej z firmą na rzecz której wykonywał opinie, z każdego roku wliczanego do okresu praktyki wraz z kopią opinii, na wykonanie której zawarta została umowa.

Informacji w tej sprawie udziela Pani Magdalena Kałużna - Maciołek - tel. 22 630 12 14.

Podstawa prawna:

Jednostkami posiadającymi akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego są:

Polski Związek Motorowy
Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców

ul. Górczewska 228F
01-460 Warszawa
www.pzm.pl

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych

ul. Kochanowskiego 45
01-846 Warszawa
www.rzeczoznawcy.com.pl

TÜVPOL Sp. z o. o.
Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej

ul. Powstańców Śląskich 5
53-332 Wrocław
www.tuvpol.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu
Koło Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych

ul. Mireckiego 12 lok. 8
26-600 Radom
www.sitkrpradom.pl

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook