Logo biuletynu informacji publicznej

Rezerwa subwencji ogólnej

2017-11-09

Informacja o podziale rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe na rok 2018

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie  ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 j.t.). Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

  • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
  • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
  • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w 2018 r. - załączniki do pobrania:

Termin złożenia wniosków upływa 10 lutego 2018 r.

Informacja o podziale rezerwy subwencji ogólnej na drogi samorządowe

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook