Logo biuletynu informacji publicznej

Rejestracja pojazdów

2017-10-16

Rejestracja jest czynnością niezbędną do dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące przebiegu procesu rejestracji pojazdu, jego wyrejestrowania oraz czasowego wycofania z ruchu. Opisano również instytucje uprawnione do rejestracji pojazdów, dokumenty niezbędne do tego celu i opłaty ponoszone przez użytkowników pojazdów.

Organy właściwe do rejestracji pojazdów

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy (zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Zadanie to powiat wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rejestracja pojazdów jest zadaniem własnym starosty, który  wykonuje je w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wydając decyzję administracyjną.

Odwołanie od decyzji starosty składa się do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego (zgodnie z art. 17 pkt 1 w związku z art. 127 ust. 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot składający się z wydzielonych jednostek organizacyjnych dokonuje starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki (zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Rejestracji pojazdów należących do członków obcych sił zbrojnych, personelu cywilnego i członków rodzin oraz pojazdów ich wykonawców kontraktowych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, na wniosek władz wojskowych tych sił zbrojnych, dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu tych osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art. 73 ust. 2a ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Rejestracji pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, dokonuje właściwy organ Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art. 73 ust. 2b ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej dokonują właściwe organy tych jednostek (zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Rejestracji pojazdu należącego do przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowej, a także ich personelu, dokonuje wojewoda mazowiecki na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych (zgodnie z art. 73 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Rejestracji pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) podmiotu polskiego – zgodnie z art. 73 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Dopuszczenie do ruchu pojazdów

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe (zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu jest zarejestrowanie pojazdu i zaopatrzenie w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli również w nalepkę kontrolną (zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w stosowne tablice rejestracyjne, a kierujący posiada dokument stwierdzający dokonanie rejestracji. W przypadku, gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo (zgodnie z art. 71 ust. 5 i 5a ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez organ Służby Celnej do procedury dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni (zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia ( zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdów

Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dokumentów wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

 • dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu),
 • karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
 • dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego pojazdu.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. został uchylony obowiązek przedłożenia do pierwszej rejestracji pojazdu dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, związanego z przepisami o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jednak w przypadku wniosku o rejestrację pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz w przypadku spraw o rejestrację pojazdu wszczętych a nie zakończonych przed dniem 1 stycznia 2016 r. – wymaganie przedłożenia ww. dokumentu jest nadal obowiązujące.

Wymagania szczegółowe dotyczące rejestracji pojazdów, w tym pojazdów zabytkowych, pojazdów sprowadzanych z zagranicy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038).
 
Wyjątki w zakresie przedstawiania dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdów, określone są w art. 72 ust. 2, 2a i 2b ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W indywidualnych sprawach w oparciu o obowiązując przepisy prawa organ rejestrujący rozstrzyga o możliwości zastosowania wyłączenia. 

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji (zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Czasowa rejestracja pojazdów

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu  (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się:

 • z urzędu – po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu,
 • na wniosek właściciela pojazdu – w celu umożliwienia:
  • wywozu pojazdu za granicę,
  • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,
 • na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań.

Czasowej rejestracji pojazdu z urzędu organ rejestrujący można dokonać, pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego – zgodnie z art. 74 ust. 2a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu  (zgodnie z art. 74 ust. 2b ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Czasowej rejestracji pojazdu na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań dokonuje się na okres wynikający z wniosku, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy (zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku, gdy dokonano wywozu pojazdu za granicę (zgodnie z art. 74 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Opłaty związane z rejestracją pojazdów

Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne, nalepka kontrolna oraz karta pojazdu wydawane są za opłatą (zgodnie z art. 75 ust. 2 oraz art. 77 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Opłaty za dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu: 

 • dowód rejestracyjny dla pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną na szybę pojazdu – 85,00 zł,
 • pozwolenie czasowe dla pojazdu wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe:
  • w przypadku, czasowej rejestracji z urzędu - 13,50 zł,
  • w przypadku, wywozu pojazdu za granicę, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy – na wniosek właściciela pojazdu – 18,50 zł,
  • w przypadku, pozwolenia do wielokrotnego stosowania wydawanego na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań - 363,00 zł.
 • za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek właściciela pojazdu w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 3a i 3b oraz w § 12 ust. 3a – 5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości – 18,50 zł. 

Opłata za tablice rejestracyjne:

 • samochodowe – 80,00 zł,
 • motocyklowe – 40,00 zł,
 • motorowerowe – 30,00 zł,
 • indywidualne - 1000,00 zł,
 • zabytkowe:
  • samochodowe – 100,00 zł.,
  • motocyklowe – 50,00 zł. 

Opłata za tablice rejestracyjne tymczasowe:

 • samochodowe – 30,00 zł,
 • motocyklowe – 12,00 zł,
 • motorowerowe – 12,00 zł.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. - w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).

Opłata za wydanie karty pojazdu:

 • wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - 75,00 zł.
 • wydanie wtórnika karty pojazdu - 75,00 zł.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. - w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r. poz. 457).

Oprócz powyżej wymienionych opłat w procesie rejestracji pojazdów, pobierane są również inne opłaty tj.: opłata skarbowa, opłata ewidencyjna, wynikające z przepisów odrębnych.

Wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela  (zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym), w przypadku:

 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności,
 • przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
 • wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

W przypadku przekazania przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w celu jego wyrejestrowania, przedsiębiorca wydaje zaświadczenie o demontażu tego pojazdu, odpowiadające wymogom określonym dla zaświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 tej ustawy (zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). 

Wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 75, poz. 476). 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. w przypadku otrzymania informacji od organu właściwego do rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska, o zarejestrowaniu pojazdu pochodzącego z Polski, organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu (art. 79 ust. 3a ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Zgodnie z art. art. 79 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: 

 • odzyskanego po kradzieży,
 • zabytkowego,
 • mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Zasady dotyczące czasowego wycofania pojazdu z ruchu, określone są w art. 78a ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856, z późn. zm.). 

Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. 

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane: 

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągniki samochodowe, 
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.

Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

Opłata za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Stosownie do art. 78a ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, wydawana jest za opłatą po złożeniu przez właściciela pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, do depozytu dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdu u starosty właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. 

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu o: 

 • 4 zł – od 3 do 12 miesiąca,
 • 2 zł – od 13 do 24 miesiąca,
 • 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.

Podstawa prawna: § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856, z późn. zm.).

Wersja angielska informacji

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, 777 i 60),
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, 2015 r. poz. 933, 1948),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. - w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2658),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. - w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r. poz. 457),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji kart pojazdów (Dz. U. Nr 229, poz. 2311),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014 r. poz. 451),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 431),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856, z 2005 r. Nr 151, poz. 1266 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 524),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. poz. 585),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 145, poz. 1542),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 75, poz. 476).

Elektroniczna wersja aktów prawnych jest dostępna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook