Logo biuletynu informacji publicznej

Przewóz towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznych

2017-03-08

Przewóz towarów niebezpiecznych koleją regulują przepisy Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), której Polska jest sygnatariuszem.

Obowiązek stosowania Regulaminu RID wynika także z dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych, która została implementowana do polskiego porządku prawnego przez ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych.

Za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska wynikających z przewozu towarów niebezpiecznych odpowiedzialny jest doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek ma obowiązek wyznaczyć takiego doradcę. Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia doradcy szczegółowo określone są w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.

Przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych koleją

Tłumaczenie Regulaminu RID 2017

Niżej zamieszczone pliki zawierające przepisy Regulaminu RID mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Regulamin RID ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

Tabela A zawiera tłumaczenie nazw towarów niebezpiecznych opracowane przez Instytut Przemysłu Organicznego przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Nazwy klas towarów niebezpiecznych wspólne dla RID i ADR, wynikające z tłumaczenia tabeli A dodatkowo podane są w odrębnym pliku.

Nazwy klas towary niebezpieczne (PDF 73.30 KB)

Spis treści RID 2017 (PDF 1.08 MB)

Część 1 RID 2017 (PDF 1.15 MB)

Część 2 RID 2017 (PDF 4.62 MB)

Część 3 RID 2017 (PDF 1.17 MB)

Część 4 RID 2017 (PDF 5.41 MB)

Część 5 RID 2017 (PDF 2.10 MB)

Część 6 RID 2017 (PDF 3.49 MB)

Część 7 RID 2017 (PDF 697.57 KB)

Część nieoficjalna - Badanie tworzyw RID 2017 (PDF 478.14 KB)

Tabela A RID 2017 (PDF 6.75 MB)

Tabela B RID 2017 (PDF 1.14 MB)

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o przewozie o towarów niebezpiecznych).

Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:

  • posiada wykształcenie wyższe;
  • nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
  • ukończyła kurs doradcy (wymóg ukończenia kursu, dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy)
  • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Świadectwo doradcy jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora TDT na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Egzamin dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

 

Przepisy Regulaminu RID 2015

Pliki zawierające przepisy Regulaminu RID mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Regulamin RID ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

W plikach zamieszczonych poniżej szarym kolorem zaznaczono miejsca, w których wprowadzone zostały zmiany do przepisów w odniesieniu do ich poprzedniej wersji.

Przepisy Regulaminu RID 2013

Pliki zawierające przepisy Regulaminu RID mają charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Regulamin RID ogłoszony w Dzienniku Ustaw. 

W przewozie towarów niebezpiecznych koleją należy również stosować przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury wydane zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, w tym:

Instrukcję o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16 (PDF 1 MB)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook