Logo biuletynu informacji publicznej

Przejazdy pojazdów nienormatywnych

Przejazdy pojazdów nienormatywnych

2015-12-31

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem:

 • uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy;
 • przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu;
 • pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku gdy pojazd przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
  • długość - 23 m,
  • szerokość - 3,2 m,
  • wysokość - 4,5 m,
  • rzeczywista masa całkowita - 60 t;
 • zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego i wzór takiego zezwolenia, tryb ich wydawania oraz warunki dystrybucji blankietów zezwoleń, określają przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 764).

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – z uwzględnieniem okresu ich ważności – określają przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. poz. 366).

Warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie, regulują przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 629).

Zestawienie kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, organów je wydających, terminów ważności zezwoleń i stawek opłat za te zezwolenia (PDF 447 KB)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook