Logo biuletynu informacji publicznej

Propozycja wymagań dla oznakowania drogowego

Propozycja wymagań dla oznakowania drogowego

2016-02-23

Opracowanie „Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach” powstało zgodnie umową zawartą pomiędzy ówczesnym Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, a konsorcjum, którego liderem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Opracowując dokument uwzględniono przede wszystkim, że:

  • obowiązujące regulacje prawne, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), były opracowywane w latach 2000-2003 i w wielu przypadkach nie są w pełni dostosowane do współczesnych potrzeb,
  • powiązane akty prawne pozostają niespójne – przede wszystkim z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.).

Dokument zawiera szereg propozycji, stanowiących podstawy merytoryczne i wytyczne techniczne dla przeprowadzenia procesu legislacyjnego i wydania nowego rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Opracowanie to nie stanowi projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Opracowanie składa się z dwóch tomów:

  • Tom I „Prawne, społeczno-ekonomiczne i techniczne uwarunkowania poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego w odniesieniu do znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych w organizacji ruchu na drogach”, zawiera m.in. wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wśród użytkowników dróg, analizę obowiązujących rozwiązań dotyczących warunków technicznych elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach w krajach o wysokim poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyniki badań laboratoryjnych i empirycznych w odniesieniu do wybranych rozwiązań technicznych,

Tom I (PDF 23.68 MB)

  • Tom II „Szczegółowe warunki techniczne dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach”, zawiera wymagania dla znaków drogowych pionowych i poziomych, sygnałów świetlnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń technicznych wykorzystywanych w coraz powszechniej stosowanych systemach zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym.

Tom II (PDF 92.82 MB)

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook