Logo biuletynu informacji publicznej

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

2017-08-09

Nabór na 2018 rok

Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki. Poprzez rozwój infrastruktury drogowej zwiększa się dostępność komunikacyjną w całym kraju, zarówno do ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji publicznych, a także do terenów o znaczeniu turystycznym oraz obszarów wiejskich.

Konieczność zdynamizowania rozwoju gospodarczego Polski wymusza w sposób bezpośredni rozwój infrastruktury drogowej, gdyż stan tej infrastruktury jest kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost ekonomiczny danego regionu, jest również jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu jego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Niniejszy Program jest kolejnym programem w sektorze infrastruktury dróg lokalnych.

Został ustanowiony uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (PDF 4.81 MB), zmienionej uchwałą Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. (PDF 1.57 MB) oraz uchwałą Nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. (PDF 3.79 MB)oraz uchwałą Nr 188/2017 z dnia 5  grudnia 2017 r. (PDF 888.94 KB)

Celem, do którego dąży minister właściwy do spraw transportu poprzez realizację Programu jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej. Niniejszy cel jest systematycznie osiągany poprzez tworzenie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

Łączne dofinansowanie zadań w latach 2016-2019, zgodnie z zasadami opisanymi w Programie wynosić będzie 3,5 mld zł.

Ramy instytucjonalne:

 • zarządza (nadzoruje i koordynuje) - minister właściwy do spraw transportu,
 • realizacja - wojewodowie,
 • wybór wniosków – wojewoda przy pomocy komisji, w skład której wchodzi sześciu członków, wybieranych zgodnie z zasadami Programu.

Szczegółowe kwestie dotyczące przyznawania dofinansowania, składania wniosków, ich oceny, wskazania organów właściwych do ich oceny, udziału jednostki samorządu terytorialnego w kosztach oraz rozliczeń dotacji znajdują się w uchwałach Rady Ministrów Nr: 154/2015, 159/2016, 120/2017, 188/2017.

Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu

 • „kryterium techniczne” - znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego - skala ocen od 0 do 12 punktów;
 • „kryterium sieciowe” - znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa oraz wpływ zadania na poprawę dostępności czasowej na obszarach o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej - skala ocen od 0 do 7 punktów;
 • „kryterium dostępności komunikacyjnej” - wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego - skala ocen od 0 do 10 punktów;
 • „kryterium dochodowe” - poziom dochodów własnych wnioskodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszony o wpłaty danej jednostki z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 przywołanej ustawy i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej w stosunku do średniego dochodu własnego (uwzględniającego sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i sumę przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej) jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie - skala ocen od 0 do 8 punktów;
 • „kryterium kontynuacji ciągu” - kontynuację zadania - skala ocen od 0 do 2 punktów;
 • „kryterium brd” - wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości - skala ocen od 0 do 3 punktów”.

Kryteria wyboru wniosków określone są w:

Objęte Programem zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i powiatowych wykonywane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz z przepisami techniczno-budowlanymi, w szczególności zaś z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dostępne dokumenty:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie „R-WNIOSEK” (XLSX 59.97 KB);
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie „PRB-WNIOSEK” (XLSX 85.85 KB);
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (DOCX 282.02 KB);
 4. Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej (DOCX 74.55 KB);
 5. Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie (DOCX 128.21 KB);
 6. Wzór karty oceny formalnej (DOCX 35.01 KB);
 7. Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB” (XLSX 27.47 KB);
 8. Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R” (XLSX 26.65 KB);
 9. Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadania (XLS 41.50 KB);
 10. Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie (DOCX 29.38 KB);
 11. Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie (DOCX 29.57 KB).

Przedsięwzięcia współfinansowane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w poszczególnych województwach w 2018 roku:

 • województwo dolnośląskie
 • województwo kujawsko-pomorskie
 • województwo lubelskie
 • województwo lubuskie
 • województwo łódzkie
 • województwo małopolskie
 • województwo mazowieckie
 • województwo opolskie
 • województwo podkarpackie
 • województwo podlaskie
 • województwo pomorskie
 • województwo śląskie
 • województwo świętokrzyskie
 • województwo warmińsko-mazurskie
 • województwo wielkopolskie
 • województwo zachodniopomorskie

Nabory w poprzednich edycjach

Nabór wniosków na 2017 rok

Nabór wniosków na 2016 rok

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook