Logo biuletynu informacji publicznej

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych

2016-10-12

Niezwykle istotne jest, aby infrastruktura drogowa na terenie całego kraju była możliwie ujednolicona, jeżeli chodzi o parametry techniczno-budowlane, mające wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jednocześnie kształtowana w sposób elastyczny, w zależności od funkcji, jaką pełni lokalnie, oraz od otoczenia, w którym jest zlokalizowana.

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Strategicznym celem Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej  i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym poprzez wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby i skutków wypadków spowodowanych mankamentami infrastruktury drogowej.

Dokonana w ramach Programu przebudowa i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej oznaczać będzie sieć dróg publicznych gminnych i powiatowych o właściwych dla danej kategorii parametrach technicznych, a co za tym idzie dróg bezpiecznych dla ich użytkowników. Ponadto zapewnione będzie lepsze powiązanie dróg lokalnych z sobą wzajemnie oraz z. drogami wojewódzkimi i krajowymi, poprawa parametrów użytkowych i stanu technicznego dróg.

Zadania dofinansowane w ramach Programu (w latach 2016-2019 ogółem kwota 4 mld zł) przyczynią się do podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski.

Ramy instytucjonalne:

 • zarządza (nadzoruje i koordynuje) - minister właściwy do spraw transportu
 • realizacja -  wojewodowie
 • wybór wniosków – wojewoda realizuje przy pomocy komisji, w skład której wchodzi pięciu członków:
  • dwie osoby wyznaczone przez wojewodę,
  • jedna osoba wyznaczona przez zarząd województwa,
  • jedna osoba wyznaczona przez dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • jedna osoba wyznaczona przez komendanta wojewódzkiego Policji.

Szczegółowe kwestie dotyczące przyznawania dofinansowania, składania wniosków, ich oceny, wskazania organów właściwych do ich oceny, udziału jednostki samorządu terytorialnego w kosztach oraz rozliczeń dotacji znajdują się w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ( PDF 4.81 MB).

Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu

 • kryterium „techniczne” - znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie właściwych parametrów technicznych (skala punktów 0-20);
 • kryterium „sieciowe” - znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa - w szczególności pod uwagę będzie brana funkcja danej drogi w układzie komunikacyjnym (np. „ponadlokalność”, zgodność z kryteriami zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych (skala punktów 0-5 pkt);
 • kryterium „dostępności komunikacyjnej” - wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, transportu zbiorowego (skala punktów 0-7 pkt);
 • kryterium „finansowe” - współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty (skala punktów 0-5 pkt);
 • kryterium „kontynuacji ciągu” - uwzględnia czy planowane do dofinansowania zadanie stanowi kolejny odcinek w ciągu danej drogi, która została w okresie ostatnich 3 lat oddana do użytkowania (bez względu na źródło finansowania) (skala punktów 0-5 pkt).

Kryteria wyboru wniosków określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych ( PDF 472.91 KB).

Dostępne dokumenty

PRB-Wniosek ( XLSX 92.49 KB)
R-Wniosek ( XLSX 65.37 KB)
Instrukcja wypełniania wniosku ( PDF 388.42 KB)
Karta oceny formalnej ( DOC 77.50 KB)
Instrukcja oceny przez Komisję ( PDF 357.13 KB)
Karta oceny merytorycznej „PRB” ( XLSX 27.52 KB)
Karta oceny merytorycznej „R” ( XLSX 26.91 KB)
Zbiorcza karta oceny merytorycznej ( ODS 8.36 KB)
Lista rankingowa ( DOCX 25.02 KB)
 

Nabór wniosków na 2016 rok

Kolejny nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach 1-15 września 2016 r. Szczegóły dostępne będą na stronach urzędów wojewódzkich.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook