Logo biuletynu informacji publicznej

Prawa pasażera

2015-12-31

Obowiązki linii lotniczych

Zgodnie z obowiązującym prawem pasażerowie są chronieni, jeśli lot rozpoczyna się lub kończy na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii.

Linie lotnicze mają obowiązek informowania pasażerów o przysługujących ich prawach.

Odwołanie lotu i odmowa przyjęcia na pokład

Jeśli lot został odwołany później niż 14 dni przed odlotem, a linia lotnicza nie zaoferowała zmiany planu podróży umożliwiającej dotarcie na miejsce docelowe 2 lub 4 godziny po planowym czasie przylotu (w zależności od terminu zmiany planu podróży) lub jeśli pasażerowi odmówiono wejścia na pokład pomimo stawienia się do odprawy w wyznaczonym przez przewoźnika terminie, przysługuje prawo do zwrotu kosztu biletu oraz odszkodowania w wysokości od 125 euro do 600 euro, w zależności od długości podróży i opóźnień spowodowanych zmianą trasy podróży.

Duże opóźnienia

Jeśli opóźnienie wynosi ponad pięć godzin, przysługuje prawo zwrotu kosztu biletu w przypadku rezygnacji z lotu, a także prawo do odszkodowania, gdy opóźnienie przekracza trzy godziny. Prawo do odszkodowania nie przysługuje jednak, jeśli opóźnienie zostało spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności (tzw. siła wyższa, np. wybuch wulkanu, strajki).

Pomoc linii lotniczych

Pasażerowie mogą zawsze liczyć na pomoc linii lotniczych w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu.

Opieka, do której zobowiązane są linie lotnicze obejmuje:

  1. zapewnienie posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,
  2. możliwość skorzystania ze środków komunikacji (np. rozmowy telefoniczne, e-mail),
  3. jeśli zaistnieje taka konieczność, zapewnienie noclegu.

Przewoźnicy są również zobowiązani do poszukiwania dla pasażerów połączeń alternatywnych i umożliwienia im dotarcia do miejsca docelowego w możliwie szybki sposób. Za przestrzeganie tych wymogów przez linie lotnicze odpowiada Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Odpowiedzialność linii lotniczych

Zgodnie z Konwencją Montrealską (Konwencją o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z 28 maja 1999 r.), linie lotnicze mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnień (do kwoty około ± 20 750 zł), za uszkodzenia i utratę bagażu (do kwoty około ± 5000 zł) oraz za śmierć lub obrażenia odniesione w wypadkach lotniczych (do kwoty około ± 500 000 zł).

Linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku opóźnień, jeżeli podjęły wszelkie uzasadnione środki w celu uniknięcia szkód lub jeśli podjęcie takich środków było niemożliwe.

Osoby niepełnosprawne oraz pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej są objęci ochroną przed dyskryminacją i są uprawnieni do korzystania z odpowiedniej pomocy udzielanej im we wszystkich portach lotniczych Unii Europejskiej.

Wypoczynek zorganizowany

Organizatorzy wycieczek turystycznych muszą przedstawić dokładne informacje na temat zarezerwowanej imprezy turystycznej, spełnić zobowiązania umowne oraz zapewnić pasażerom ochronę na wypadek niewypłacalności organizatora.

 

Dodatkowe informacje na temat praw pasażerów lotniczych w Unii Europejskiej można znaleźć na  stronie internetowej Komisji Europejskiej. Dokumenty dotyczące tej tematyki znajdują się w dziale Mobilność i Transport w serwisie Komisji Europejskiej.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook