Logo biuletynu informacji publicznej

Optymalizacja budowy dróg

Optymalizacja budowy dróg

2016-09-28

Cele i priorytety inicjatywy

Na początku 2016 r. w Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło inicjatywę mającą na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, w kontekście prawnym, technologicznym, jak i finansowym. Zamysłem MIB było wykorzystanie w tym celu własnych doświadczeń, a także potencjału organizacji polskiej branży drogowej, które wsparłyby ministerstwo swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych (KS)

Od stycznia 2016 r. pracę rozpoczął Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele wykonawców i projektantów branży drogowej, środowiska naukowego oraz strony społecznej.

Utworzono 5 grup roboczych do spraw:

  • prawa ogólnego,
  • zamówień publicznych,
  • forum kontraktowego,
  • techniki/technologii,
  • finansowania infrastruktury.

Każda z grup została zobowiązana do wypracowania w swoim zakresie merytorycznym propozycji i rozwiązań służących optymalizacji. Prace tych grup dotyczyły m.in. weryfikacji przepisów prawnych i technicznych, a także zapisów ustawy prawo zamówień publicznych, które mają istotny wpływ na to, jak inwestycje drogowe są realizowane. Szczególnej ocenie został poddany również proces wyboru oraz kwalifikacji wykonawców. Zainicjowano analizy będące odpowiedzią na wiele mankamentów w sposobie zarządzania krajową infrastrukturą drogową i mające na celu wypracowanie rozwiązań systemowych, które przyniosą wymierne, długofalowe efekty poprawiające funkcjonowanie całej branży drogowej.

Konsultacje działań rekomendowanych przez KS

13 kwietnia 2016 roku skierowano do konsultacji dokument określający działania rekomendowane przez Komitet Sterujący, wypracowane przez Grupy Robocze. Uwagi i wnioski do opracowania można było przesyłać do 13 maja 2016 roku.

Wypracowane przez grupy robocze propozycje optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych były również przedmiotem konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej przez Polski Kongres Drogowy, która odbyła się 26 kwietnia 2016 roku.

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji do wyniku prac grup roboczych

Podsumowanie prac KS

Podczas XXII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 31 maja 2016 roku zostało zaprezentowane podsumowanie efektów prac Komitetu Sterującego oraz grup roboczych.

Najważniejsze działania rekomendowane przez KS

  1. Ustawowe nadanie ministrowi właściwemu ds. transportu kompetencji w zakresie wydawania rekomendacji i zaleceń odnoszących się do wymagań techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych;
  2. Stworzenie formalno-prawnej płaszczyzny do współpracy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego (JST) a Skarbem Państwa w zakresie finansowania inwestycji drogowych;
  3. Podjęcie rozmów z ministrem właściwym ds. środowiska na temat stworzenia formalnych ram umożliwiających partycypację sektora środowiska w kosztach budowy urządzeń ochrony środowiska w inwestycjach drogowych;
  4. Powołanie Zespołu Ekspertów jako ciała działającego w okresie przejściowym do czasu utworzenia docelowej struktury Narodowego Forum Kontraktowego (NFK);
  5. Zalecenia udziału przedstawicieli grupy Pzp w procesach opiniowania aktów regulujących udzielanie zamówień publicznych.

Rekomendacje grup roboczych

Dokument (PDF 445.38 KB)

1 lipca 2016 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego została podjęta decyzja o zakończeniu prac KS.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook