Logo biuletynu informacji publicznej

O programie

2017-03-09

W ramach rządowego programu "Mieszkanie dla młodych" można złożyć wniosek z limitu 2018 r.

Realizację rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia.

W związku z ogłoszeniem 31 stycznia 2017 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o rezerwacji 95% limitu na 2017 r. i wstrzymaniu od 1 lutego 2017 r. przez banki kredytujące przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia w 2017 r. nadal mogą być składane wnioski przewidujące wypłatę dofinansowania w 2018 r. w określonym przez ustawę limicie. Cały czas będą przyjmowane wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego lub kolejnego dziecka. Nadal mogą też być składane do urzędów skarbowych wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach – puli środków na ten mechanizm nie dotyczy roczny limit określony przez ustawę o funkcjonowaniu MdM. Więcej o tzw. zwrocie VAT w MdM.

Zasady postępowania w przypadku, gdy liczba wniosków o dofinansowanie wkładu własnego przekroczy dostępny limit środków regulują przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Wnioski z datą wypłaty przypadającą w 2018 r. r. będą przyjmowane do dnia, w którym suma dofinansowania wkładu własnego wynikająca z tych wniosków przekroczy 50 proc. ustawowego limitu środków. W 2018 r. limit ten wynosi 762 mln zł, więc w 2017 r. wnioski będą przyjmowane do dnia, kiedy suma dofinansowań z datą wypłaty w 2018 r. przekroczy 381 mln zł. Według stanu na 31 stycznia br. wykorzystano ok. 175 mln zł (23 proc.) z limitu, więc w 2017 r. nadal będzie można składać wnioski do kwoty dofinansowań równej 206 mln zł.

W dniu przekroczenia limitu 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z datą wypłaty w 2018 r. Instytucje kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez BGK. Od 1 stycznia 2018 r. zostanie odwieszona możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, aż do wyczerpania pozostałej kwoty limitu.

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu trzeciego dziecka będzie można składać w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania, a więc nawet po 2018 r., kiedy zgodnie z aktualnie obowiązującą po zmianach dokonanych w ubiegłej kadencji ustawą nastąpi wygaszenie programu MdM i zamknięcie możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków MdM 2017 r. (95%) - komunikat BGK.

Realizacja programu

Do 28 lutego 2017 roku zawarto 85 729 umów kredytowych ze wsparciem programu MdM. 24 472 rodzin i osób, które kupiły własne mieszkanie lub dom miało przynajmniej jedno dziecko. 81 915 umów dotyczyło zakupu lokalu mieszkalnego, a 3 814 - domu jednorodzinnego. Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanych umów kredytowych to 2,2 mld zł. Łączna kwota udzielonych kredytów w ramach programu to 14,9 mld zł. Ogólna wartość inwestycji, na które zawarto umowy kredytowe to 18,9 mld zł.

Kupowane lokale mieszkalne i domy jednorodzinne należą do oferty popularnej rynku - zgodnie z założeniami programu mają przeciętne parametry powierzchniowe i cenowe. Dotychczas średnia powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nabywanego w programie to 53,80 m², a jego cena to 217,8 tys. zł. Średnia powierzchnia domu jednorodzinnego to 86,73 m², a jego średnia cena to 290,5 tys. zł.

Liczba umów zawartych do 28 lutego 2017 r. w podziale na rok wypłaty wsparcia*
Rok Liczba umów Kwota w złotych
2014 9 141 207 203 685,70
2015* 21 888 520 508 095,41
rynek pierwotny 16 879 400 460 550,96
w tym wkład SM 92 2 435 109,01
rynek wtórny 5 009 120 047 544,45
2016* 27 085 699 939 985,66
rynek pierwotny 15 542 412 949 963,80
w tym wkład SM 315 8 043 540,84
rynek wtórny 11 543 286 990 021,86
2017* 22 117 606 380 425,10
rynek pierwotny 13 474 387 420 231,17
w tym wkład SM 278 7 500 308,88
rynek wtórny 8 643 218 960 193,93
2018* 5 498 154 131 724,52
rynek pierwotny 4 917 140 603 941,78
w tym wkład SM 158 3 759 536,23
rynek wtórny 581 13 527 782,74
łącznie 85 729 2 188 163 916,39

Źródło: opracowanie na podstawie danych Banku Gospodarstwa Krajowego.
* Od 2015 r. możliwy zakup mieszkania na rynku wtórnym i wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej (SM).

Do 28 lutego 2017 r. BGK wypłacił łącznie 1,7 mld zł finansowego wsparcia na 70 496 wniosków, w tym:

  • w wysokości 10 proc. - 1 mld zł na 50 531 wniosków,
  • w wysokości 15 proc. - 443 mln zł na 14 801 wniosków,
  • w wysokości 20 proc. - 103 mln zł na 2 642 wnioski,
  • w wysokości 30 proc. - 196 mln zł na 2 522 wnioski,
  • dodatkowe wsparcie 5 proc. (na 3 lub kolejne dziecko) - 2,4 mln zł na 222 wnioski.

Łącznie w programie za pośrednictwem banków kredytujących do Banku Gospodarstwa Krajowego złożono 91 439 wniosków na kwotę dofinansowania 2,3 mld zł.

Informacja miesięczna o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielanie finansowego wsparcia w ustawie budżetowej oraz o poziomach wykorzystania kwot limitów środków dla kolejnych lat według stanu na koniec każdego miesiąca.

Informacja o programie

Program "Mieszkanie dla młodych" (MdM) umożliwia dofinansowanie wkładu własnego dla osób do 35 lat, kupujących własne mieszkanie na rynku pierwotnym i wtórnym. Rodziny wielodzietne, wychowujące przynajmniej 3 dzieci mogą kupić mieszkanie bez ograniczeń wiekowych, a kupowane mieszkanie może być kolejnym lokum, poprawiającym warunki mieszkaniowe.

Dofinansowanie dla singli i rodzin bezdzietnych wynosi 10 proc. wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji. Dla osób i rodzin wychowujących: jedno dziecko wynosi 15 proc., dla rodzin wychowujących dwoje dzieci - 20 proc., a dla rodzin z przynajmniej 3 dzieci - 30 proc. Jeśli beneficjent programu MdM kupi mieszkanie w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie, realna pomoc państwa może pokrywać większą część ceny niż 10-30 proc.

Dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m², natomiast samo mieszkanie nie może być większe niż 75 m² w przypadku lokalu mieszkalnego lub 100 m² w przypadku domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci dopłatą objęte jest maksymalnie 65 m², a limity maksymalnej powierzchni to dla mieszkania - 85 m² i dla domu 110 m².

Dodatkowe wsparcie - w postaci spłaty części kredytu - przewidziano dla osób i rodzin, które skorzystały z programu MdM, a w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania liczba dzieci zwiększy się o trzecie lub kolejne po trzecim dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

Dopłatę możesz obliczyć, mnożąc powierzchnię w m² kupowanego mieszkania lub domu (ale nie więcej niż 50 m² lub 65 m²) przez wskaźnik, który ogłasza dla danej lokalizacji Bank Gospodarstwa Krajowego. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany jest odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji, jako:

  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120 proc. wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Systemem pomocy państwa objęta jest także budowa mieszkania w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. lub zgłoszenia budowy. Po zakończeniu obowiązywania ustawy uprawniającej do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych (z zachowaniem praw nabytych do dokonywania odliczeń w kolejnych latach) prawo do zwrotu takich wydatków nadal zachowali młodzi ludzie budujący swoje pierwsze mieszkanie (dom jednorodzinny lub - w wyniku nadbudowy lub przebudowy budynku - również lokal mieszkalny). Zwrot dotyczy części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podstawową stawką VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę (nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.) lub dokonania zgłoszenia budowy do 30 września 2018 r. W przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków dotyczy łącznie obojga małżonków. Wniosek o zwrot wydatków, wraz z kopiami: faktur oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu lub mieszkania.

Instytucje kredytujące, które przyjmują wnioski o finansowe wsparcie z MdM

(w kolejności podpisywania umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego)

L.p.                             Nazwa Instytucji Kredytującej                           
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
3. Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
4. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
5. Alior Bank Spółka Akcyjna
6. SGB-Bank Spółka Akcyjna
7. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
8. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
9. Bank Millennium Spółka Akcyjna
10. Euro Bank Spółka Akcyjna
11. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
12. Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna
13. Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
14. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna

Kredyty mieszkaniowe do których możesz otrzymać dofinansowanie wkładu własnego, są udzielane wyłącznie przez instytucje kredytujące po zawarciu odpowiedniej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Do umowy może przystąpić każda zainteresowana instytucja. Kredyt może zostać udzielony na co najmniej 15 lat, wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Kwota kredytu stanowi co najmniej 50 proc. ceny zakupu lokalu albo domu jednorodzinnego. Ustawowe warunki kredytu mają wyeliminować przypadki, kiedy o dofinansowanie ubiega się osoba mogąca samodzielnie sfinansować zakup lokalu na rynku bez pomocy z budżetu państwa. Kredyt jest udzielany w walucie polskiej.

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wnioski o kredyt i wsparcie za pośrednictwem więcej niż jednego banku na etapie, w którym nie podjąłeś jeszcze decyzji, w którym banku zaciągniesz zobowiązanie. Możesz w ten sposób porównać oferty i wynegocjować warunki udzielanego kredytu. Jeśli złożysz kilka wniosków pamiętaj, że dla wszystkich Twoich wniosków w danym czasie wskaźnik będący podstawą określenia wysokości pomocy finansowej, jak również cel inwestycyjny, a tym samym data przewidywanej wypłaty środków, muszą być takie same.

W momencie udzielenia kredytu pozostałe wnioski (przekazane przez banki, w których je złożyłeś do BGK) są zwracane za pośrednictwem tych banków, których oferta nie była dla Ciebie korzystna.

BGK, jako dysponent pomocy, będzie wypłacał wsparcie na Twój wniosek złożony za pośrednictwem instytucji kredytujących. Obowiązek weryfikacji dokumentów złożonych przez Ciebie spoczywa na instytucjach kredytujących.

Wypłaty wsparcia są dokonywane zgodnie z datą określoną przez Ciebie już na etapie składania wniosku (we wniosku jest wskazany kwartał i rok przewidywanej wypłaty). Nie wystąpienie przez instytucję kredytującą z wnioskiem o wypłatę środków najpóźniej w IV kw. deklarowanego roku wypłaty skutkuje zwrotem wniosku, ale nadal będziesz miał możliwość ubiegania się o pomoc finansową poprzez złożenie nowego wniosku).

Dodatkowe wsparcie przy trzecim dziecku

Jeśli w Twojej rodzinie w okresie 5 lat od zawarcia umowy kupna urodzi się trzecie lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko (a po urodzeniu lub przysposobieniu będziesz wychowywać co najmniej troje dzieci) to możesz otrzymać dodatkowe finansowe wsparcie. Wniosek o spłatę części kredytu możesz złożyć w okresie 6 miesięcy od narodzenia lub przysposobienia dziecka. Wypłaty dodatkowego finansowego wsparcia na spłatę kredytu są realizowane na bieżąco.

Masz pytania?

Zobacz listę często zadawanych pytań z odpowiedziami. Napisz na adres mdm@mib.gov.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego albo zadzwoń na infolinię Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: 222 500 135.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook