Logo biuletynu informacji publicznej

Nasze patronaty

Nasze patronaty

Jak uzyskać patronat

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Ministra Infrastruktury lub udział Ministra Infrastruktury w Komitecie Honorowym określone są w Regulaminie.

Przyznanie patronatu lub udział w Komitecie stanowią wyróżnienia honorowe podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia o dużym znaczeniu dla rozwoju infrastruktury, obejmującej działy administracji rządowej: transport i łączność. które:

  • ma zasięg, rangę lub znaczenie ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe,
  • ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla zakresu zadań Ministra.

Wniosek o przyznanie patronatu lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie organizator składa do Ministra za pośrednictwem Biura Ministra, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Organizator jest obowiązany dołączyć do wniosku:

  • szczegółowy program przedsięwzięcia,
  • oświadczenie, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Ministra
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

lub złożyć w Kancelarii Głównej Ministerstwa, nie później niż na 50 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia oraz nie wcześniej niż 10 miesięcy przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Wykaz targów, konferencji, seminariów oraz imprez objętych patronatem Ministra Infrastruktury

Logotypy MI

 

 

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook