Logo biuletynu informacji publicznej

Nabór w służbie cywilnej (z wyłączeniem stanowisk wyższych)

Nabór w służbie cywilnej (z wyłączeniem stanowisk wyższych)

Zasady naboru

Nabory na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Ministerstwie Infrastruktury są organizowane na podstawie przepisów ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem sytuacji naboru na wybrane stanowiska, przeprowadzane za zgodą Szefa Służby Cywilnej, o której mowa w art. 5 ustawy)
 • korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią

Ministerstwo Infrastruktury jest pracodawcą równych szans. Pracę ma szansę otrzymać każdy, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Ponadto, do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniach oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.  

Zasady aplikowania na wolne stanowiska

Informacje o prowadzonych w ministerstwie naborach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w zakładce „Praca” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Sposób przygotowania aplikacji – wymagane dokumenty

Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, każdorazowo zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane własnoręcznie)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (oświadczenie podpisane własnoręcznie)
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia (dotyczy tylko tych naborów, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów)
Aplikację można przesłać za pośrednictwem poczty albo mailowo na adres: rekrutacja@mib.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).

Ważne informacje

 1. Złożenie nieprawidłowego oświadczenia skutkuje odrzuceniem aplikacji kandydata. Zatem dla ułatwienia można korzystać ze wzoru oświadczeń (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury).
 2. Dokumenty można uzupełniać tylko w dacie ważności ogłoszenia.
 3. Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w dokumentach informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Może to być informacja deklaratywna w CV lub załącznik w postaci odpowiedniego certyfikatu. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów biegłości językowej wg. skali przyjętej przez Radę Europy (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury).
 4. Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.
 5. W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydaci powinni dołączyć do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie MNiSW.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Aplikacje złożone przez kandydatów nie będą zwracane, zatem należy załączać tylko te dokumenty, które są wskazane w ogłoszeniu o naborze (w przypadku wymaganych dyplomów i zaświadczeń należy składać tylko ich kopie). Po zakończeniu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia, zostaną zniszczone.
 8. Rozpatrywane będą tylko aplikacje przysyłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze. Pozostałe aplikacje, przysyłane poza procesem rekrutacji, tj. bez wskazania nr ref. ogłoszenia, zostaną zniszczone.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Postępowanie rekrutacyjne jest wieloetapowe, a poszczególne etapy mają charakter selekcyjny.
Pierwszym etapem każdego naboru jest weryfikacja ofert pod względem formalnym. Następnie kandydaci, których aplikacje spełniają wymagania formalne, kwalifikowani są do udziału w kolejnym etapie naboru, następującym po weryfikacji ofert pod względem formalnym.
W ramach kolejnych etapów komisja może zastosować narzędzia takie jak: sprawdziany wiedzy i umiejętności, próbki pracy, zadania symulacyjne itp. Obligatoryjnym etapem każdego naboru jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje dotyczące naborów można uzyskać pod numerami telefonu: (22) 630-16-25, (22) 630-18-11 lub (22) 630-17-19.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook