Logo biuletynu informacji publicznej

Międzynarodowe organizacje lotnicze

2015-12-31

Lotnictwo cywilne jest dziedziną podlegającą w bardzo dużym stopniu międzynarodowym regulacjom. Są one tworzone przez organizacje międzynarodowe, przepisy Unii Europejskiej oraz umowy międzynarodowe.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization – ICAO)

Jest to najważniejsza lotnicza organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Montrealu (Kanada). ICAO została powołana w 1944 r. na mocy Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago 7 grudnia 1944 r.

ICAO zajmuje się ustalaniem międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, efektywności i regularności komunikacji lotniczej oraz promuje planowanie i rozwój transportu powietrznego. Najważniejszym organem tej organizacji jest Zgromadzenie, które zbiera się co 3 lata.

Bieżące prace w ramach organizacji koordynowane są przez Radę ICAO, w skład której wchodzą przedstawiciele 36 państw członkowskich tej organizacji. Od października 2013 r. członkiem Rady jest przedstawiciel Polski. Funkcję tę pełni aktualnie dr Małgorzata Polkowska, Radca Generalny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Europejska Konferecja Lotnictwa Cywilnego (European Civil Aviation Conference - ECAC)

ECAC jest regionalną konsultatywną organizacją międzyrządową, zajmującą się współpracą w dziedzinie lotnictwa cywilnego w Europie, z siedzibą w Paryżu (Francja). ECAC utworzona została w wyniku zaleceń Konferencji ds. koordynacji europejskiego transportu lotniczego, zwołanej z inicjatywy Rady Europy przez ICAO w Strasburgu w dniach 21 kwietnia – 8 maja 1954 r.

Obecnie ECAC liczy 44 państwa członkowskie.

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (European Organisation for the Safety of Air Navigation - EUROCONTROL) 

EUROCONTROL jest międzynarodową organizacją powołaną w 13 grudnia 1960 r. na mocy Konwencji Brukselskiej o współpracy dotyczącej bezpieczeństwa żeglugi powietrznej przez sześć państw założycieli: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Wielką Brytanię. Siedzibą organizacja jest Bruksela (Belgia). Obecnie członkami EUROCONTROL jest 41 państw (27 państw Unii Europejskiej – bez Chorwacji, a także Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Mołdawia, Monako, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Republika Macedonii, Turcja, Ukraina). Polska przystąpiła do EUROCONTROL we wrześniu 2004 roku.

Wiele kluczowych przepisów w zakresie lotnictwa cywilnego powstaje w Unii Europejskiej. 

Przepisy te formułowane są na 3 poziomach

  1. akty prawodawcze, formułowane w rozporządzeniach, dyrektywach lub decyzjach Unii Europejskiej, przyjmowane w zdecydowanej większości w zwykłej procedurze ustawodawczej, a więc uchwalane na podstawie wniosku Komisji Europejskiej przez Radę i Parlament Europejski;
  2. przepisy wykonawcze i delegowane, formułowane w rozporządzeniach i decyzjach Komisji Europejskiej, często przyjmowane w konsultacji z państwami członkowskimi UE;
  3. przepisy techniczne i operacyjne, formułowane przez wyspecjalizowane agencje UE. W zakresie lotnictwa cywilnego większość przepisów technicznych i operacyjnych to decyzje dotyczące procedur operacyjnych, certyfikacji, specyfikacji oraz licencjonowania, formułowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety Agency - EASA), z siedzibą w Kolonii (Niemcy).

 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

 Jest to agencja Unii Europejskiej powołana do realizacji określonych zadań nadzorczych i wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. 

Do głównych organów EASA należą: Zarząd, Dyrektor Wykonawczy oraz Komisje odwoławcze. Agencją zarządza Dyrektor Wykonawczy. W skład Zarządu (Management Board) Agencji wchodzi obecnie 33 członków. Są to reprezentanci państw członkowskich (28), jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz członkowie z Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii (te 4 państwa - bez prawa głosu). Na podstawie umów stowarzyszeniowych oraz art. 27 i 66 rozporządzenia 216/2008 w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć reprezentanci państw trzecich z Europy jako obserwatorzy. Obecnie status taki posiadają Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Albania i Czarnogóra. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 lat, z kolei Prezesa Zarządu oraz jego Zastępcy 3 lata.

Podstawa prawna

 Strony internetowe międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji lotniczych

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook