Logo biuletynu informacji publicznej

Instruktorzy i egzaminatorzy

2017-09-29

Instruktorzy

Egzaminatorzy

 

Sesje egzaminacyjne dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy w 2018 roku

 1. data: 12 - 13 maja 2018 r.; miejsce: Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;

 2. data: 9 - 10 czerwca 2018 r.;  miejsce: Międzychód 44 (gmina Dolsk);

 3. data: 7 - 8  lipca  2018 r.; miejsce: Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32;

 4. data: 1 - 2 września 2018 r.; miejsce: Międzychód 44 (gmina Dolsk);

 5. data: 20 - 21 października 2018 r.; miejsce: Lublin, ul. Antoniny Grygowej 32.

 

Uwaga:
♦ opłata za egzamin powinna zostać uiszczona w wysokości zgodnej z zakresem egzaminu określonym we wniosku i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
♦ w przypadku uiszczenia opłaty egzaminacyjnej przez podmiot inny niż kandydat na instruktora techniki jazdy lub instruktor techniki jazdy w tytule opłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata na instruktora techniki jazdy lub instruktora techniki jazdy, w imieniu którego została uiszczona opłata,
♦ przesyłając wniosek należy wskazać, w której sesji egzaminacyjnej kandydat na instruktora techniki jazdy lub instruktor techniki jazdy zamierza wziąć udział; w przypadku braku takiego wskazania kandydat na instruktora techniki jazdy lub instruktor techniki jazdy zostanie wyznaczony do udziału w najbliższej możliwej sesji egzaminacyjnej,
♦ o kolejności wyznaczenia dla kandydata na instruktora techniki jazdy terminu i miejsca sesji egzaminacyjnej będzie decydować data przekazania wniosku przez właściwy urząd wojewódzki.

Kandydaci na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorzy techniki jazdy przystępujący do egzaminu powinni uiścić opłatę za egzamin w wysokości określonej ww. rozporządzeniu na konto:

 

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
nr rachunku bankowego:  91 1010 1010 0051 7722 3100 0000


tytułem:  wpłata ODTJ - Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy; egz. teoretyczny kat. ......... , egz.  praktyczny kat. ........ prawa jazdy.


Zwrot nieprawidłowo wniesionej opłaty egzaminacyjnej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego  (z podaniem numeru konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot i załączoną z kserokopią dowodu opłaty), złożony bezpośrednio na adres:


Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Zasady uzyskiwania uprawnień przez instruktorów

Minister Infrastruktury jest odpowiedzialny za organizację egzaminów dla instruktorów techniki jazdy. Egzaminy dla instruktorów nauki jazdy organizowane są przez właściwego wojewodę.

Instruktorzy techniki jazdy

Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 2. posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć,
 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
 4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 6. ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy,
 7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
 8. została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Ewidencja instruktorów techniki jazdy jest prowadzona przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wojewoda:

 • wpisuje do ewidencji instruktorów techniki jazdy osobę spełniającą powyższe warunki, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
 • wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 • nadaje instruktorowi techniki jazdy numer ewidencyjny,
 • odmawia wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba ta nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej lub została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie 2 lat.

Wpis dokonywany jest na okres wynikający z terminów ważności badań lekarskich i psychologicznych.

Egzamin

Egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu. Szczegółową organizację oraz tryb działania komisji określa Regulamin Komisji zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

Wszelką korespondencję w sprawie egzaminu prosimy kierować na adres:
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy
oraz instruktorów techniki jazdy

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

 

Kontakt do Komisji:

E-mail: keitj@mi.gov.pl

Instruktorzy nauki jazdy

Instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która:

 1. posiada prawo jazdy:
  1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku,
 2. co najmniej 3–letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
 3. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
 4. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 5. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 6. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Starosta:

 • wpisuje do ewidencji osobę spełniającą powyższe wymagania, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, 
 • nadaje instruktorowi numer ewidencyjny,
 • odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba nie spełnia wyżej wymienionych wymagań lub została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia – w okresie 2 lat.

Wykładowcy

Wykładowcą może zostać osoba, która:

 1. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 2. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; jest wpisana do ewidencji wykładowców.

Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Starosta:

 • wpisuje do ewidencji osobę spełniającą wymagania, o których mowa powyżej, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej,
 • wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji,
 • nadaje wykładowcy numer ewidencyjny,
 • odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba nie spełnia powyższych wymagań lub została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia – w okresie 2 lat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. 2013 poz. 91),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1791 oraz z 2017 r. poz. 1105)
 4. Zarządzenie Nr 47 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy (Dz. Urz. MIB poz. 73)
 

Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem na 2018 rok

1. Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym:

 • WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8, w dniach: 12 - 13 maja, 1 - 2 września;

 • WORD Częstochowa, ul. Hallera 1, w dniach: 26 - 27 maja, 15 - 16 września.

We wszystkich terminach przeprowadzone będą egzaminy teoretyczne i praktyczne.
Egzaminy w WORD Warszawa przeprowadzone będą dla kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
Egzaminy w WORD Częstochowa przeprowadzone będą dla kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego.
    
W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości organizacyjnych, dopuszcza się możliwość przystąpienia do egzaminu przez kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw innych niż przypisane do danego WORD.

 

2. Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem:

 • WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8, w dniach 13-14 października.

W powyższym terminie przeprowadzony będzie egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień egzaminatorów (Dz. U. 2014 poz. 974) na konto:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

tytuł wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy. 

W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

 • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami, dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
 • załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
 • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
 • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,  

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

Zasady uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów

Minister Infrastruktury jest odpowiedzialny za organizację egzaminów dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem.

 

Wszelką korespondencję w sprawie egzaminu prosimy kierować na adres:
Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej  
do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów  osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym
oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

 

Kontakt do Komisji:

E-mail: kwegz@mi.gov.pl

 

Zasady uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów zostały ujęte w przepisach:

Egzaminatorzy

Egzaminatorem może zostać osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 • ukończyła 23 lata;
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy; posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
 • daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

Ewidencję egzaminatorów prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

Marszałek województwa:

 • wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa powyżej;
 • nadaje egzaminatorowi numer ewidencyjny;
 • odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
  • nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej;
  • została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie egzaminowania - w okresie, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.),
  • nie zdała egzaminu, o którym mowa w art. 71 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.).

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook