Logo biuletynu informacji publicznej

INSPIRE

2017-08-31

Wdrażanie dyrektywy INSPIRE

W każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej udostępniane są dane przestrzenne. Powstaje w ten sposób bogaty zasób danych rozproszonych po wielu różnych organizacjach, instytucjach i urzędach w zależności od dziedziny, której dotyczą. Jednocześnie pozornej obfitości informacji o przestrzeni towarzyszy jej niedosyt, jeśli chodzi o jakość, kompletność i wiarygodność. Zebranie i przeanalizowanie danych o wybranym obszarze, pomimo technicznej łatwości ich uzyskania nadal jest bardzo czaso- i pracochłonne. Wychodząc naprzeciw tym problemom powstała inicjatywa INSPIRE, stanowiąca podstawę do przyjęcia w 2007 roku przez Komisję Europejską Dyrektywy INSPIRE.

Celem Dyrektywy jest umożliwienie łączenia w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie oraz wspólne z nich korzystanie przez wielu użytkowników i wiele aplikacji, na różnych poziomach administracji publicznej i w różnych gałęziach gospodarki. Cel ten realizowany jest poprzez budowę europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej INSPIRE. Infrastrukturę tworzą: zbiory danych przestrzennych wraz z dedykowanymi im usługami (wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania, uruchamiania usług), metadane zbiorów i usług („dane o danych”), porozumienia i ustanowione procedury w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania infrastruktury, a także mechanizmy kontroli i monitorowania postępów w jej budowie.

Zadaniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa jest organizowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”.

Szczegółowe informacje dotyczące prac ministerstwa w zakresie wdrażania zasad INSPIRE do polskiego systemu planowania przestrzennego, można uzyskać pod numerem telefonu: 22 522 56 00 lub pod adresem e-mail: zagospodarowanie.przestrzenne@mib.gov.pl.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Podręcznik „Infrastruktura Informacji Przestrzennej”

Podręcznik „Infrastruktura Informacji Przestrzennej” zawierający podstawowe informacje w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej dedykowany jest przede wszystkim urbanistom oraz pracownikom samorządów gminnych.

Metadane

Metadane („dane o danych”) opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych. Umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych zbiorów oraz usług.

Rekomendacje dla samorządów

Rekomendacje sporządzania metadanych dla zbiorów danych przestrzennych w zakresie tematu "zagospodarowanie przestrzenne". Rekomendacje bazują na wykorzystaniu ogólnodostępnego narzędzia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - Edytor Metadanych. Głównym celem rekomendacji jest ułatwienie jednostkom samorządu terytorialnego opisywania zbiorów danych przestrzennych metadanymi. Powszechne stosowanie rekomendacji przyczyni się do zachowania spójności zawartości metadanych, co przełoży się na zwiększenie dostępności dokumentów planistycznych sporządzonych w postaci elektronicznej.

Rekomendacje opisu zbiorów danych przestrzennych w zakresie tematu zagospodarowanie przestrzenne

Aplikacje do tworzenia i publikowania metadanych

Zbiory danych przestrzennych

Zbiór danych przestrzennych to rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej na potrzeby budowy tej infrastruktury uszczegóławia pojęcie zbiorów danych przestrzennych. W myśl ustawy infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje zbiory danych przestrzennych, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • odnoszą się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub są z nim powiązane;
  • występują w postaci elektronicznej;
  • są utrzymywane przez:
    • organ administracji lub w jego imieniu, które zgodnie z jego zadaniami publicznymi są tworzone, aktualizowane i udostępniane,
    • osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury;
  • należące co najmniej do jednego z tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do ustawy, w tym przypadku do tematu „zagospodarowanie przestrzenne”.

Specyfikacja danych dla tematu „zagospodarowanie przestrzenne”

Specyfikacja danych dla tematu „zagospodarowanie przestrzenne” – Wytyczne Techniczne zawiera wytyczne dotyczące wdrożenia postanowień zawartych w przepisach implementacyjnych w zakresie zbiorów i usług danych przestrzennych, stanowiących ramy prawne Dyrektywy INSPIRE (specyfikacja została przetłumaczona na język polski). Obejmuje ona również dodatkowe wymagania, które – pomimo tego, że nie zostały zawarte w przepisach implementacyjnych – mają znaczenie w zakresie interoperacyjności danych.

MONITORING INSPIRE

Minister Infrastruktury i Budownictwa jako organ wiodący w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne” organizuje, koordynuje oraz monitoruje działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej. Dba też o zapewnienie zgodności tych działań, w tym wprowadzanych rozwiązań technicznych, z przepisami dotyczącymi infrastruktury.

Aktualne informacje o stanie wdrażania INSPIRE

PROGRAM BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Program budowy, utrzymania i użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne” ma charakter krótkookresowy i jest aktualizowany co dwa lata. Dokument zawiera opis struktury koordynacyjnej i wykonawczej, aktualnego stanu infrastruktury, planowanego rozwoju oraz zasad współpracy.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook