Logo biuletynu informacji publicznej

Dodatki mieszkaniowe

2016-01-19

Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria powierzchniowe. Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób, to znaczy że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

Limity powierzchni mieszkania
Liczba osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba 35 m² 45,5 m² 52,5 m²
2 osoby 40 m² 52,0 m² 60,0 m²
3 osoby 45 m² 58,5 m² 67,5 m²
4 osoby 55 m² 71,5 m² 82,5 m²
5 osób 65 m² 84,5 m² 97,5 m²
6 osób 70 m² 91,0 m² 105,0 m²

Świadczenia funkcjonują na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie dodatków mieszkaniowych możesz złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez: prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook