Logo biuletynu informacji publicznej

Dialog w budownictwie

2017-02-28

O projektach Sektorowej Rady Kompetencji w Budownictwie i Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie, zmianach w klasyfikacji zawodów i wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w sektorach Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami dyskutowali 28 lutego 2017 r. członkowie Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Posiedzeniu zespołu współprzewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. W posiedzeniu zespołu uczestniczyła wiceminister edukacji narodowej Teresa Wargocka oraz przedstawiciele PARP i Instytutu Badań Edukacyjnych.

Dialog w budownictwie
28 lutego 2017 r. posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Podczas posiedzenia Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, wspólnie ze Związkiem Zawodowym "Budowlani", złożyła wniosek o powołanie w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej grupy roboczej do opracowania koncepcji związanej z zapewnieniem kształcenia w ramach edukacji formalnej oraz pozaformalnej dla sektora gospodarowania nieruchomościami. Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, (ZSK) trwa procedura włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji następujących kwalifikacji rynkowych:

 1. montaż stolarki budowlanej (wniosek złożony przez Fundację VCC);
 2. zarządzanie nieruchomościami (wniosek złożony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami);
 3. zarządzanie nieruchomościami (wniosek złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości);
 4. gospodarowanie nieruchomościami (wniosek złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości);
 5. pośredniczenie w obrocie prawami do nieruchomości (wniosek złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości).

W ramach procedury włączania kwalifikacji rynkowej do ZSK, minister, powołując zespół ekspertów, rozpoczął prace nad przypisaniem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji rynkowej "Montaż stolarki budowlanej". MIB, po otrzymaniu rekomendacji od zespołu ekspertów, przekaże ją do zaopiniowania Radzie Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, powołanej przez MEN. Jeżeli opinia rady będzie pozytywna, MIB przypisze poziom PRK do danej kwalifikacji zgodnie z treścią rekomendacji. W przypadku opinii negatywnej zespół ekspertów ponownie sporządzi rekomendację, odnosząc się w niej również do uwag rady.

Wprowadzenie do systemu kształcenia nowych zawodów budowlanych stanowić ma odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na kompleksowo wykształconych absolwentów szkół budowlanych, jako przyszłych pracowników posiadających odpowiednią (aktualną do wymogów rynku budowlanego) wiedzę i umiejętności niezbędne do sprostania wymaganiom współczesnego rynku budownictwa w opisanym wyżej segmencie. Wiceminister Tomasz Żuchowski podkreślił, że liczy w tym zakresie na współpracę ze wszystkimi środowiskami.

Dialog w budownictwie
Współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej i wiceminister Teresa Wargocka

Celem Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej jest prowadzenie trójstronnego dialogu sektorowego w celu godzenia interesów stron i rozwiazywania problemów rynku pracy w sektorze budownictwa, nieruchomości, w tym problemów gospodarki przestrzennej, materiałów budowlanych i wyrobów budowlanych oraz gospodarki komunalnej. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punku widzenia polityki państwa oraz interesów pracobiorców i pracodawców.

Stronę rządową w Zespole reprezentują przedstawiciele w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wskazani przez: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Środowiska.

Stronę pracobiorców w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez:

 1. Federację Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej;
 2. Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”;
 3. Komisję Krajową „Solidarność’80”;
 4. Związek Zawodowy „Budowlani”.

Stronę pracodawców w Zespole reprezentują przedstawiciele wyznaczeni przez:

 1. Business Centre Club;
 2. Konfederację Budownictwa i Nieruchomości;
 3. Polski Związek Firm Deweloperskich;
 4. Polski Związek Pracodawców Budownictwa;
 5. Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa;
 6. Związek Rzemiosła Polskiego.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook