Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Prawny (DP)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Marcin Przychodzki
Zastępca dyrektora: Tomasz Behrendt
Zastępca dyrektora: Tomasz Warchoł

Dane kontaktowe

tel. 22 630 12 20
fax 22 630 12 66
e-mail: sekretariatDP@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Prawny odpowiada za obsługę prawną Ministra i Ministerstwa.
 2. Do zadań Departamentu Prawnego należy w szczególności:
  1. opiniowanie, pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń, a także projektów aktów wewnętrznych, inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;
  2. świadczenie pomocy prawnej, w tym przygotowywanie interpretacji, wyjaśnień i opinii prawnych w zakresie obowiązującego prawa, na wniosek właściwej komórki organizacyjnej;
  3. zapewnienie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, procesu uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 oraz § 21 ust. 1 pkt 1 lit. f  Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa;
  4. obsługa udziału Ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu w posiedzeniach odpowiednio Rady Ministrów, SKRM, KRMC oraz wypracowanie stanowiska resortu do dokumentów będących przedmiotem obrad KRMC;
  5. opiniowanie projektów:
   1. umów i porozumień, w tym umów cywilnoprawnych, również tych zawieranych w trybie zamówień publicznych,
   2. statutów organów i jednostek, o których mowa w § 2  Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa,
   3. upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra i dyrektora generalnego;
  6. współpraca z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa w przypadku wykonywania przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa zastępstwa procesowego Ministra;
  7. opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych na wniosek właściwej komórki organizacyjnej, jeśli jest to niezbędne ze względu na skomplikowany stan prawny, w którym ma być wydana decyzja, z wyłączeniem spraw dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Budownictwa, Departament Gospodarki Nieruchomościami, Departament Lokalizacji Inwestycji oraz Departament Orzecznictwa, z wyjątkiem decyzji o pozwoleniu na budowę wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 poz. 1501, z późn. zm.);
  8. wykonywanie zastępstwa procesowego przed Trybunałem Konstytucyjnym;
  9. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, w tym podejmowanie działań z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowań:
   1. prowadzonych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami, Departament Lokalizacji Inwestycji i Departament Orzecznictwa,
   2. prowadzonych przez komórki organizacyjne:
    1. jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych albo podejmą decyzję o samodzielnym prowadzeniu sprawy, z zastrzeżeniem spraw sądowoadministracyjnych z zakresu udzielania informacji publicznej, które należą do wyłącznej właściwości Departamentu Prawnego,
    2. dotyczących działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych,
    3. dotyczących działań z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji;
  10. sprawy z zakresu prawa UE dotyczące prawidłowego wdrażania i stosowania prawa UE;
  11. koordynowanie spraw z zakresu współpracy Ministra z Pełnomocnikiem Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA.
    

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook