Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami (DPPiGN)

Dane kierownictwa

Kierująca departamentem: Tatiana Tymosiewicz
Zastępca dyrektora: Michał Leszczyński
Zastępca dyrektora: Paweł Duciak

Dane kontaktowe

tel. 22 522 56 00
fax 22 522 56 03
e-mail: sekretariatDPP@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami odpowiada za realizację zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie mieszkalnictwa, w obszarze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892, z późn. zm.) oraz zadań realizowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. przygotowanie, realizacja, monitorowanie wdrożenia i aktualizacja dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
  2. opracowywanie polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
  3. przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji;
  4. opracowywanie rozwiązań systemowych oraz tworzenie przepisów w zakresie gospodarowania i udostępniania nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa, gmin, powiatów i województw, wywłaszczania i zwrotów nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, opłat adiacenckich, podziałów nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, wyceny nieruchomości, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, rodzinnego ogrodnictwa działkowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami;
  5. opracowywanie rozwiązań systemowych w zakresie mieszkalnictwa, w obszarze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
  6. organizacja, koordynacja i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych „zagospodarowanie przestrzenne”;
  7. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie integracji systemu planowania przestrzennego;
  8. realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mających na celu zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji oraz usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych;
  9. wykonywanie w imieniu Skarbu Państwa uprawnień w zakresie gospodarowania nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby instytucji państwowych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), a także przeznaczania nieruchomości na cele szczególne;
  10. wyposażanie i doposażanie państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych;
  11. rozstrzyganie o sposobach zagospodarowania nieruchomości, które pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych państwowych osobach prawnych oraz przejmowanie na rzecz Skarbu Państwa praw do nieruchomości państwowych osób prawnych;
  12. dokonywanie darowizn na rzecz fundacji lub organizacji pożytku publicznego oraz wyposażanie fundacji w nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej;
  13. wydawanie zgód na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych przez państwowe osoby prawne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);
  14. wydawanie zgód na nabycie lub budowę nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej, o których mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);
  15. wykonywanie zadań związanych z kompetencjami ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w tym koordynacja działań związanych ze współpracą z Krajowym Zasobem Nieruchomości, w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki nieruchomościami oraz mieszkalnictwa, w tym własności lokali;
  16. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, a także uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego - rzeczoznawcy majątkowego;
  17. prowadzenie postępowań w sprawach wydania Europejskiej Legitymacji Zawodowej dla pośredników w obrocie nieruchomościami;
  18. prowadzenie centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych;
  19. opracowywanie standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych;
  20. monitorowanie rynku nieruchomości;
  21. inicjowanie i wspieranie badań, studiów, programów i projektów pilotażowych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki nieruchomościami oraz mieszkalnictwa, w obszarze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
  22. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami zawodowymi, instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie realizowanych zadań;
  23. koordynacja działań związanych ze współpracą Ministerstwa z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i obsługą przedstawicieli Ministerstwa biorących udział w posiedzeniach Komisji.
 3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
  1. Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie;
  2. Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;
  3. Krajowym Zasobem Nieruchomości.
 4. Departament zapewnia obsługę:
  1. Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
  2. Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;
  3. Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook