Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Mieszkalnictwa (DM)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Marcin Błach
Zastępca dyrektora: Eliza Chojnicka
Zastępca dyrektora: Alicja Ogonowska

Dane kontaktowe

tel. 22 522 53 00
fax 22 522 53 04
e-mail: sekretariatDM@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Mieszkalnictwa odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie opracowywania, wdrażania i obsługi programów polityki mieszkaniowej państwa oraz prowadzi sprawy z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym ochrony praw lokatorów i polityki czynszowej, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz działalności spółdzielni mieszkaniowych.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw w zakresie programów i strategii rządowych obejmujących problematykę mieszkaniową;
  2. wdrażanie i realizacja instrumentów wpierających budownictwo mieszkaniowe oraz remonty i termomodernizację zasobów mieszkaniowych;
  3. współpraca z BGK w zakresie finansowania budownictwa czynszowego, Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Funduszu Dopłat oraz finansowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
  4. współpraca z bankami w zakresie pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;
  5. przygotowywanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, utrzymania zasobów mieszkaniowych, systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz utrzymania czystości i porządku w gminach, z wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi;
  6. realizacja zadań kontrolnych Ministra dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o naruszenie prawa i niegospodarność spółdzielni oraz dokonywanie oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni mieszkaniowych.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook