Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Lotnictwa (DL)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Beata Mieleszkiewicz
Zastępca dyrektora: Łukasz Chaberski

Dane kontaktowe

tel. 22 630 13 39
fax 22 630 13 95
e-mail: sekretariatDL@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Lotnictwa odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym lotnictwa cywilnego.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra funkcji wynikających ze zwierzchnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni powietrznej, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności państwa;
  2. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru nad polskim lotnictwem cywilnym i nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie określonym w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.), innych ustawach oraz umowach międzynarodowych;
  3. realizacja strategii i programów związanych z żeglugą powietrzną w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w szczególności w zakresie uczestnictwa Polski w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej oraz w pracach UE związanych z wdrażaniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;
  4. nadzór nad realizacją zadań wynikających ze „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)” oraz z innych rządowych dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju cywilnego transportu lotniczego;
  5. monitorowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez zarządzających portami lotniczymi i państwowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną przewidzianych do finansowania z udziałem środków publicznych.
 3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
  1. Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  2. Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w Warszawie;
  3. Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” w Warszawie.
 4. Departament zapewnia obsługę Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook