Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Kolejnictwa (DTK)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Tomasz Buczyński
Zastępca dyrektora: Izabela Popek
Zastępca dyrektora: Jakub Kapturzak

Dane kontaktowe

tel. 22 630 13 00
fax 22 630 19 30
e-mail: sekretariatDTK@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Kolejnictwa odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie sektora transportu kolejowego.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. określanie priorytetów narodowej polityki kolejowej oraz koncepcji rozwoju rynku przewozów kolejowych;
  2. opracowywanie i nadzór nad realizacją programów i planów z zakresu rozwoju infrastruktury kolejowej, w szczególności Krajowego Programu Kolejowego oraz programu zarządzania i utrzymania infrastruktury kolejowej;
  3. dostosowanie kolei do wymaganych standardów krajowych i UE, w tym emisyjności transportu kolejowego oraz zmniejszenia negatywnego wpływu transportu kolejowego na zmiany klimatu;
  4. nadzór, w zakresie nadzoru:
   1. właścicielskiego nad spółkami Grupy PKP oraz korporacyjnego nad spółkami PKP S.A. i PKP PLK S.A.,
   2.  administracyjnego nad spółkami PKP S.A. i PKP PLK S.A. oraz spółkami Grupy PKP;
  5. prowadzenie spraw związanych z:
   1. techniką kolejową i bezpieczeństwem na kolei,
   2. przewozami pasażerskimi, w tym organizowaniem kolejowych przewozów pasażerskich międzywojewódzkich i międzynarodowych,
   3. funkcjonowaniem Funduszu Kolejowego, zwanym dalej „FK”, w szczególności przygotowanie i koordynacja projektów zmian w Programie rzeczowo-finansowym wykorzystania środków FK w latach 2014-2019 oraz wykonywanie czynności nadzoru nad prowadzeniem FK przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”;
  6. tworzenie przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kolejowego oraz dotyczących bezpieczeństwa na kolei, techniki kolejowej i interoperacyjności systemu kolei, z uwzględnieniem prawa UE i zobowiązań międzynarodowych Polski;
  7. prowadzenie spraw z zakresu przewozu koleją towarów niebezpiecznych i sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań.
 3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
  1. Instytutem Kolejnictwa w Warszawie;
  2. Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie – w zakresie dotyczącym kolejnictwa.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook