Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Dróg Publicznych (DDP)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Jarosław Waszkiewicz
Zastępca dyrektora: Agnieszka Krupa
Zastępca dyrektora: Beata Leszczyńska

Dane kontaktowe

tel. 22 630 17 00
fax 22 630 19 09
e-mail: sekretariatDDA@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Dróg Publicznych odpowiada za sprawy związane z planowaniem, przygotowywaniem, budową i zarządzaniem siecią dróg publicznych, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. określanie kierunków rozwoju sieci dróg krajowych;
  2. opracowywanie i nadzór nad realizacją programów i planów z zakresu dróg krajowych;
  3. zapewnienie finansowania realizacji zadań z zakresu dróg krajowych z budżetu państwa oraz z Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej „KFD”, w tym kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych;
  4. opracowywanie analiz i warunków długookresowego funkcjonowania KFD, w tym nadzór nad wydatkowaniem jego środków;
  5. tworzenie przepisów techniczno-budowlanych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, drogowe obiekty inżynierskie oraz autostrady płatne i ich usytuowanie, a także prowadzenie spraw upoważnień w sprawach odstępstw od ww. przepisów;
  6. kształtowanie polityki opłat za przejazd po drogach krajowych, w tym opłat za przejazd od pojazdów ciężkich;
  7. opracowywanie scenariuszy i nadzór nad projektami w zakresie dróg krajowych realizowanymi w systemach partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesyjnym oraz przez drogowe spółki specjalnego przeznaczenia;
  8. współpraca międzynarodowa związana z transgranicznymi połączeniami drogowymi;
  9. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie określenia kierunków rozwoju sieci drogowej oraz wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania drogami;
  10. prowadzenie spraw certyfikatów audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
  1. Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Transportu Drogowego;
  2. Głównym Inspektorem Transportu Drogowego – w zakresie kontroli systemów opłat za przejazd po drogach krajowych;
  3. Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook