Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Budżetu (DBI)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Ewa Szczepańska
Zastępca dyrektora: Katarzyna Krzywińska
Zastępca dyrektora: Adam Orzechowski

Dane kontaktowe

tel. 22 630 13 40
fax 22 630 13 11
e-mail: sekretariatDBI@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Budżetu odpowiada za opracowanie budżetu części: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 26 – Łączność oraz 39 – Transport oraz realizację budżetu dysponenta części budżetowych, w tym obsługę finansowo-księgową środków pochodzących z budżetu państwa oraz środków pochodzących z budżetu UE.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. realizacja zadań dysponenta części budżetowych 18, 26 i 39, w tym planowanie i realizacja budżetu, prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych;
  2. realizacja dochodów i wydatków, w tym na statutową działalność jednostek, o których mowa w § 2 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, realizację programów wieloletnich, inwestycje infrastrukturalne, dotacje celowe, przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, agencji oraz uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego;
  3. prowadzenie spraw w zakresie umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty spłat całości lub części należności cywilnoprawnych w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz koordynacja i monitoring spraw dotyczących pomocy publicznej;
  4. prowadzenie spraw z zakresu ustawowych ulg przejazdowych;
  5. realizacja zadań organu nadzorującego w zakresie wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów badawczych, zatwierdzanie sprawozdań finansowych tych instytutów oraz Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook