Logo biuletynu informacji publicznej

Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej (DSW)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Adrian Mazur
Zastępca dyrektora: Monika Michalska
Zastępca dyrektora: Paweł Skowroński

Dane kontaktowe

tel. 22 630 11 60
e-mail: sekretariatDSW@mib.gov.pl

Zadania

 1. Departament Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej odpowiada za realizację zadań w obszarze polityki transportowej państwa oraz za inicjowanie i koordynację współpracy międzynarodowej, w tym koordynację spraw wynikających z członkostwa Polski w UE i innych międzynarodowych organizacjach wyspecjalizowanych w obszarach działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. programowanie celów i monitoring realizacji zadań w obszarze polityki transportowej państwa;
  2. programowanie i monitorowanie funkcjonowania Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T);
  3. programowanie i koordynacja udziału w inicjatywach krajowych i europejskich dotyczących rozwoju transportu intermodalnego i logistyki;
  4. koordynacja programowania i implementacji wytycznych i zaleceń wynikających z dokumentów krajowych i UE dotyczących nowoczesnych rozwiązań (w tym inteligentnych systemów transportowych), efektywności energetycznej w transporcie oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, a także zagadnień zrównoważonej mobilności;
  5. prowadzenie spraw związanych z członkostwem Polski w UE, w tym koordynacja w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w UE;
  6. inicjowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej w ramach kompetencji Ministerstwa, w tym nadzór nad realizacją działań wynikających z umów międzynarodowych oraz innych aktów z zakresu współpracy międzynarodowej;
  7. monitorowanie, ocena oraz analiza kierunków rozwoju i zmian prawodawstwa harmonizacyjnego UE w obszarze akredytacji, systemów oceny zgodności oraz roli i zadań jednostek notyfikowanych, w tym ich autoryzacji, notyfikacji i kontroli, oraz koordynacja działalności normalizacyjnej Ministerstwa;
  8. koordynacja merytorycznego przygotowywania zagranicznych podróży służbowych pod kierownictwem członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;
  9. koordynacja nadzoru nad pełnieniem obowiązków przez przedstawicieli Ministra za granicą;
  10. pełnienie funkcji koordynatora Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”;
  11. koordynacja spraw związanych z udziałem właściwego członka kierownictwa Ministerstwa w pracach KSE oraz wypracowaniem stanowiska resortu do dokumentów będących przedmiotem obrad KSE;
  12. współdziałanie, z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w zakresie prowadzonych przez te komórki spraw związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem projektów umów międzynarodowych oraz podpisywaniem, zatwierdzaniem lub ratyfikacją i ogłaszaniem umów międzynarodowych i realizacją tych umów oraz wypracowywania stanowisk do przesłanych w procesie uzgodnień wewnątrzresortowych projektów umów międzynarodowych;
  13. koordynacja uczestnictwa Ministerstwa w międzynarodowych projektach pomocowych, w szczególności finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, takich jak TAIEX i TWINNING.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook