Logo biuletynu informacji publicznej

Biuro Ministra (BM)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Maciej Michałowski
Zastępca dyrektora: Tomasz Tomala
Zastępca dyrektora: Konrad Kukliński

Dane kontaktowe

tel. 22 630 11 10
fax 22 630 10 44
e-mail: sekretariatBM@mib.gov.pl

Zadania

 1. Biuro Ministra odpowiada za organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa oraz za realizację – we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi – polityki informacyjnej resortu.
 2. Do zadań Biura należy w szczególności:
  1. koordynacja współpracy z Sejmem i Senatem, w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorów oraz wystąpienia posłów do PE;
  2. koordynacja działań promocyjnych oraz współpracy Ministerstwa z mediami;
  3. zarządzanie treścią na portalach internetowych Ministerstwa, z wyłączeniem serwisu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwanej dalej „KRBRD”, oraz prowadzenie profili Ministerstwa w mediach społecznościowych, z wyłączeniem profili KRBRD;
  4. koordynacja udostępniania informacji publicznej, w tym w BIP;
  5. realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
  6. obsługa spraw związanych z wypełnianiem przez Ministra ustawowych zadań ministra właściwego dla nadzoru fundacji;
  7. koordynacja organizacyjnego przygotowywania zagranicznych wyjazdów członków kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych podejmowanych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;
  8. koordynacja udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynacja spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra, w tym prowadzenie ich rejestru oraz dokonywanie okresowej analizy celowości ich funkcjonowania;
  9. koordynacja spraw kontroli zarządczej w zakresie: planu działalności Ministra, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra, samooceny kontroli zarządczej, oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem;
  10. prowadzenie spraw przyznawania patronatów dla organizowanych wydarzeń oraz udziału w komitetach honorowych;
  11. obsługa sekretarska Ministra i Szefa Gabinetu Politycznego Ministra.
    

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook