Logo biuletynu informacji publicznej

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Elżbieta Kazaniecka
Zastępca dyrektora: Anna Fugielska

Dane kontaktowe

tel. 22 630 16 10
fax 22 630 16 09
e-mail: sekretariatBDG@mib.gov.pl

Zadania

 1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za realizację zadań w zakresie organizacji Ministerstwa oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
 2. Do zadań Biura należy w szczególności:
  1. realizacja zadań dotyczących organizacji urzędu;
  2. nadzór nad poprawnością procesu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynacja zagadnień z zakresu zamówień publicznych;
  3. opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie polityki personalnej oraz prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa, w tym z obszaru rozwoju zawodowego;
  4. prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra, wobec organów, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, i osób zastępujących te organy oraz wobec osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa;
  5. prowadzenie procesu legislacyjnego projektów aktów wewnętrznych pozostających w zakresie właściwości dyrektora generalnego lub dotyczących spraw organizacyjnych Ministerstwa, w tym ich opracowywanie;
  6. koordynacja spraw związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie, w tym:
   1. przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, systemowych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych w Ministerstwie,
   2. przygotowywanie wzorów dokumentów, w tym umów, porozumień w zakresie powierzeń przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wzorów upoważnień,
   3. opiniowanie dokumentów przygotowywanych przez właściwe komórki organizacyjne,
   4. zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie;
  7. prowadzenie spraw z zakresu odznaczeń państwowych i odznak honorowych;
  8. prowadzenie działalności socjalnej w Ministerstwie;
  9. organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu;
  10. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem przez Ministerstwo środków pochodzących z pomocy technicznej z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020;
  11. obsługa komisji dyscyplinarnej rozpoznającej sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;
  12. obsługa sekretarska sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego.
    

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook