Logo biuletynu informacji publicznej

Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Jolanta Ołdakowska
Zastępca dyrektora: Anna Samulska

Dane kontaktowe

tel. 22 630 16 15
fax 22 630 16 44
e-mail: sekretariatBAF@mib.gov.pl

Zadania

 1. Biuro Administracyjno-Finansowe odpowiada za opracowanie i realizację budżetu Ministerstwa w części: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 26 – Łączność oraz 39 – Transport, w zakresie dochodów i wydatków dysponenta środków budżetu państwa III stopnia oraz środków pochodzących z budżetu UE oraz realizację zadań administracyjno-logistycznych w obszarze zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.
 2. Do zadań Biura należy w szczególności:
  1. realizacja zadań dysponenta środków budżetu państwa III stopnia oraz środków pochodzących z budżetu UE, w tym planowanie dochodów i wydatków;
  2. prowadzenie spraw związanych z dokonaniem zmian w planie finansowym Ministerstwa w trakcie roku budżetowego – w zakresie właściwości Biura;
  3. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w zakresie dysponenta środków budżetu państwa III stopnia oraz środków pochodzących z budżetu UE;
  4. obsługa płatności dotyczących wynagrodzeń pracowników Ministerstwa oraz członków ciał kolegialnych działających przy Ministrze, wynagrodzeń dotyczących umów cywilnoprawnych oraz płatności realizowanych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  5. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie gospodarki magazynowej oraz ewidencji księgowej majątku Ministerstwa;
  6. obsługa administracyjno-logistyczna Ministerstwa, w tym dokonywanie zakupów dla komórek organizacyjnych, oraz utrzymanie floty transportowej i obsługa transportowa członków kierownictwa Ministerstwa i komórek organizacyjnych;
  7. gospodarowanie mieniem Ministerstwa;
  8. zarządzanie nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym planowanie i realizacja inwestycji i remontów oraz bieżąca eksploatacja nieruchomości;
  9. prowadzenie spraw z zakresu działania służby bhp;
  10. prowadzenie kancelarii głównej Ministerstwa, poligrafii oraz archiwum zakładowego Ministerstwa.
    

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook