Logo biuletynu informacji publicznej

Bezpieczeństwo na drogach

Bezpieczeństwo na drogach

2015-12-31

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) jest międzyresortowym organem doradczym i pomocniczym Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego, powołanym 1 stycznia 2002 r.

 Skład Krajowej Rady

Przewodniczącym Krajowej Rady jest minister właściwy ds. transportu - Andrzej Adamczyk. Zastępcami Przewodniczącego są:

 • sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym ds. wewnętrznych,
 • sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym ds. transportu. 

Członkami Rady są wskazani przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wskazani przez Premiera wojewodowie.

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane są systemowo według uznanego międzynarodowego podejścia 4xE:

 1. inżynieria (Engineering),
 2. nadzór (Enforcement),
 3. edukacja (Education),
 4. ratownictwo (Emergency).

W czerwcu 2013 r. KRBRD przyjęła Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 - wieloletni strategiczny plan działań, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Wytyczne programu realizowane są za pomocą dokumentów wykonawczych - Programów Realizacyjnych.

Obecnie obowiązuje Program Realizacyjny na lata 2015 – 2016, zawierający zestaw zadań realizujących priorytety i kierunki określone w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Program wskazuje czas wykonania poszczególnych zadań oraz liderów odpowiedzialnych za ich wdrożenie.

Zakładając konieczność koncentracji na najistotniejszych problemach, wyznaczono dwa priorytetowe obszary interwencji Programu:

 • ochronę pieszych,
 • zarządzanie prędkością.

Kluczowe kierunki działań

 • Rozwój i modernizacja infrastruktury z wykorzystaniem narzędzi audytu i kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Działania legislacyjne związane z:
 1. bezpieczeństwem infrastruktury drogowej,
 2. edukacją i egzaminowaniem kandydatów na kierowców,
 3. nadzorem nad ruchem drogowym,
 4. karaniem za wykroczenia drogowe,
 5. nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów,
 6. możliwością stosowania w pojazdach tzw. nowych technologii poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,
 • Edukacja, w tym:
 1. szkolenia kadr bezpieczeństwa ruchu drogowego na różnych poziomach zarządzania systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 2. szeroko pojęte działania edukacyjno-informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Ratownictwo / opieka powypadkowa, w tym:
 1. działania związane z optymalizacją funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego,
 2. modernizacja sprzętu i doposażenie służb ratownictwa drogowego (przede wszystkim straży pożarnej),
 • Badania i analizy:
 1. zachowań uczestników ruchu drogowego,
 2. wpływu stosowanych rozwiązań z zakresu infrastruktury i organizacji ruchu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 3. szeroko rozumiany transfer wiedzy specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (publikacja wyników badań, opracowywanie wytycznych),
 4. skuteczności stosowania w pojazdach tzw. nowych technologii poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,
 • Programowanie / planowanie strategiczne - wszelkie działania usprawniające funkcjonowanie i efektywność systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) do systemów sterowania ruchem, zarządzania transportem i wspomagania systemów ratowniczych.

Logo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Facebook: Włącz Myślenie

Twitter: @KrajowaRadaBRD

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook