Logo biuletynu informacji publicznej

Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym

Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym

2015-12-31

Lotnictwo, pomimo swojej stosunkowo krótkiej historii, w porównaniu do innych gałęzi transportu, rozwinęło się w jedną z najważniejszych i najbezpieczniejszych dziedzin życia człowieka. Przemysł lotniczy wciąż prowadzi kosztowne badania, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie odbywania podróży w powietrzu.

Minister Infrastruktury i Budownictwa jest naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego i sprawuje nadzór nad polskim lotnictwem cywilnym oraz nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Polsce w zakresie ustalonym w ustawie Prawo lotnicze i innych ustawach oraz umowach międzynarodowych.

Ciągły rozwój lotnictwa w Polsce oraz w Europie stawia przed ministerstwem wielkie wyzwania np. konieczność zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, przy wciąż rosnącej liczbie obsłużonych pasażerów, operacji lotniczych i użytkowników statków powietrznych lotnictwa ogólnego.

W odpowiedzi na międzynarodowe wymagania, Polska przekształca swój system zarządzania bezpieczeństwem w system proaktywny tzn. umożliwiający przewidywanie potencjalnych zagrożeń w celu dalszego ograniczania możliwości wystąpienia wypadku lotniczego.

Nasze działania w zakresie profilaktycznego bezpieczeństwa lotów mają na celu, w szczególności, zmianę mentalności i świadomości użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej oraz uświadomienie zagrożeń występujących w lotnictwie.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przy Ministrze działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych. Komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Komisji.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Centralnym organem administracji rządowej zajmującym się sprawami lotnictwa cywilnego jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jego jednym z wielu zadań jest podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów.

W szczególności ULC ma za zadanie:

 • gromadzenie, ocenę, przetwarzanie i przechowywanie w bazie danych, ochronę i rozpowszechnianie informacji o zdarzeniach lotniczych,
 • badanie i ocenę stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym,
 • wydawanie zaleceń profilaktycznych,
 • wymianę danych oraz udostępnianie właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, na podstawie zgłaszanych zdarzeń, z zachowaniem zasady poufności, informacji dotyczących bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ULC.

Kontrola bezpieczeństwa

Dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym wszyscy pasażerowie oraz ich bagaże poddawani są kontroli bezpieczeństwa.

Kontrola bezpieczeństwa polega na stosowaniu środków technicznych lub innych w celu identyfikacji lub wykrywania przedmiotów zabronionych. Listę przedmiotów dozwolonych i zabronionych do przewozu drogą lotniczą można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kontrola bezpieczeństwa wykonywana jest dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pasażerów, a odpowiednie przygotowanie do kontroli sprawi, że przebiegnie ona sprawnie i szybko. Szczegółowe wskazówki, jak prawidłowo należy przygotować się do kontroli bezpieczeństwa, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

 

Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

Przy ministrze działa Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, będąca organem opiniodawczo-doradczym.

W skład Rady wchodzą:

 • przedstawiciele ministerstw
 • przedstawiciele organizacji lotniczych,
 • zarządzający lotniskami,
 • zarządzający ruchem lotniczym, a także przedstawiciele wyższych uczelni, które kształcą na kierunkach lotniczych.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego,
 • opracowywanie stanowiska w sprawach ochrony lotnictwa cywilnego wskazanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
 • opiniowanie Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego,
 • inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń, dotyczących ułatwień w lotnictwie cywilnym, w szczególności usuwania zbędnych ograniczeń i upraszczania procedur administracyjnych,
 • opiniowanie stanowiska w sprawach ułatwień wskazanych przez ministra.

 

Podstawa prawna

art. 19 ust. 1 ustawy z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 2013 poz. 1393)

 Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady można znaleźć w zakładce poświęconej jej funkcjonowaniu.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook