Logo biuletynu informacji publicznej

Wiceminister J. Skrzydło w Genewie o programie Mieszkanie Plus

2017-11-09

- Polityka mieszkalna będąca jednym z kluczowych priorytetów polskiego rządu, jest przez niego rozumiana jako zaproponowanie rozwiązań, które zwiększą dostępność mieszkań, szczególnie dla rodzin o średnich i niskich dochodach – powiedziała Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, podczas 78. sesji Komitetu Mieszkalnictwa i Gospodarki Gruntami, która odbyła się w Genewie. 

Wiceminister Skrzydło brała udział w pierwszej rundzie okrągłego stołu poświęconej zapewnieniu lokali, które są niedrogie, nieszkodliwe dla zdrowia i jednocześnie dostępne dla wszystkich. W trakcie sesji wiceminister wygłosiła przemówienie, w którym poruszyła kwestię wyzwań stojących przed sektorem mieszkaniowym, przedstawiając Program Mieszkanie Plus, zaproponowany przez rząd premier Beaty Szydło i wdrażany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Wiceminister Justyna Skrzydło podczas pierwszej rundy okrągłego stołu

Wiceminister Justyna Skrzydło podczas obrad okrągłego stołu

W przemówieniu Justyna Skrzydło wymieniła trzy strategiczne cele, na których opiera się  Mieszkanie Plus. Są nimi:

  • zapewnienie dostępu do mieszkań osobom, których dochód nie pozwala na zakup lub wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych,
  • zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkalnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – do 2030 roku samorządy będą w stanie tanie zapewnić mieszkania socjalne wszystkim oczekującym,
  • poprawa warunków do życia społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez zastępowanie budynków w złym stanie technicznym i niewydolnych energetycznie.

Wiceminister Skrzydło podkreśliła, że do wdrożenia Programu niezbędne było zaproponowanie istotne zmiany w regulacjach prawnych, finansowaniu projektu i kwestiach strategicznych. – Z dumą mogę powiedzieć, że Program angażuje podmioty międzysektorowe, w tym samorządy, sektor bankowy, partnerstwa publiczno-prywatne, a zatem umożliwia wdrożenie narzędzi, które pozwolą na osiągnięcie wyznaczonych celów  – mówiła wiceminister Skrzydło.  

78. sesja Komitetu Mieszkalnictwa i Gospodarki Gruntami w Genewie

Podczas posiedzenia Komitetu zgromadzeni ministrowie przyjęli „Deklarację zrównoważonego mieszkalnictwa i rozwoju wsi”, w której podkreślono znaczenie spraw mieszkaniowych, nieruchomościowych i przestrzennych w polityce międzynarodowej. Jednocześnie zauważono potrzebę promowania spójności i partnerstwa oraz budowania relacji międzysektorowych, aby wdrażać porozumienia na poziomie globalnym i regionalnym.

Spotkanie ministerialne było też okazją do podsumowania 70. rocznicy powstania Komitetu i spotkania na wysokim szczeblu osób odpowiedzialnych za zarządzanie gruntami, mieszkalnictwem oraz urbanistyką.

Komitet Mieszkalnictwa i Gospodarki Gruntami działa w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

 

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook