Logo biuletynu informacji publicznej

Kongres Polityki Miejskiej

2017-10-16

- Tworzenie prawidłowych warunków do prowadzenia polityki miejskiej przez gminy jest niezwykle istotne dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W ramach prowadzonych przez nas prac nad zmianą systemu planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego oraz działań promujących procesy rewitalizacji, staramy się stworzyć takie narzędzia, które będą stanowiły faktyczną pomoc, a nie barierę dla gmin. Mogę zapewnić, że przedstawiciele MIB z dużą uwagą wysłuchają opinii i wskazówek przedstawicieli samorządu terytorialnego, aby wykorzystać je w naszych dalszych pracach legislacyjnych - mówił 16 października 2017 r. w Krakowie wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Kongres Polityki Miejskiej i Kongres Miast Polskich
Wiceminister Tomasz Żuchwski uczestniczył w panelu dotyczącym mieszkalnictwa podczas Kongresu Polityki Miejskiej, fot. Przemysław Szyszka/ZMP

Wiceminister T. Żuchowski uczestniczył w I Kongresie Polityki Miejskiej i XV Kongresie Miast Polskich zorganizowanym przez Związek Miast Polskich i Instytut Rozwoju Miast, przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju. W panelu dotyczącym mieszkalnictwa omawiano możliwości jakie stwarza program Mieszkanie Plus w kontekście poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Poruszano także kwestie możliwości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Przysłuchujący się dyskusji samorządowcy rozmawiali o aktualnych wyzwaniach w polityce mieszkaniowej.

W panelu dotyczącym rewitalizacji wiceminister T. Żuchowski nawiązał do działań jakie ministerstwo podjęło w ramach popularyzacji rewitalizacji i dobrych praktyk, w tym m.in. ustanowienia nagrody MIB za osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji oraz powołania Krajowego Komitetu Rewitalizacji - zespołu międzyresortowego, który będzie koordynował działania w obszarze polityki rewitalizacji z poziomu Rady Ministrów. Wiceminister poinformował również o publikacjach wspierających programowanie i realizację procesów rewitalizacji, tych już wydanych: „Delimitacja krok po kroku” oraz „Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz”, jak również tych w fazie przygotowania: „Gminy Program Rewitalizacji krok po kroku”.

Podczas kongresu wiceminister omówił również szczegóły przygotowywanej w MIB tzw. „ustawy inwestycyjnej” (ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego) oraz poinformował o innych ustawach w ramach prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. MIB chce wprowadzić rozwiązania wpływające na ograniczanie suburbanizacji i przeniesienie zainteresowania inwestorów na tereny już zabudowane, a wymagające odnowy lub po prostu uzupełnień, co wprost przełoży się na wsparcie procesów rewitalizacji i realizacji zrównoważonej polityki miejskiej.

- Powrót do centrum, miasto kompaktowe, miasto zwarte i zrównoważone - to nie tylko hasła z manifestów urbanistycznych, ale filozofia myślenia o planowaniu przestrzennym w resorcie, który reprezentuję - podkreślał T. Żuchowski.

W ramach Kongresu Polityki Miejskiej i Kongresu Miast Polskich odbyła się debata o polityce miejskiej, po nakreśleniu ram realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z udziałem przedstawicieli rządu, miast i środowisk eksperckich. Wymiana opinii i dobrych praktyk pozwoli na sformułowanie rekomendacji, które przyczynią się do efektywnego wdrożenia planowanych działań, a także do skutecznego stworzenia systemu monitorowania i ewaluacji polityki miejskiej - ważnej części polityk publicznych w państwie.

Rewitalizacja elementem polityki miejskiej

Polityka miejska, jako zespół działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, służy wykorzystaniu potencjału miast w procesach rozwoju kraju. Polega zatem na wzmocnieniu zdolności miast do pobudzania wzrostu gospodarczego, tworzenia trwałych miejsc pracy, poprawy jakości życia mieszkańców oraz kształtowania prawidłowych struktur przestrzennych. W Krajowej Polityce Miejskiej rewitalizacja została wskazana jako jeden z kluczowych wątków tematycznych kształtujących jakość życia mieszkańców na obszarach miejskich.

MIB poprzez bezpośrednią opiekę nad ustawą o rewitalizacji aktywnie uczestniczy w tworzeniu warunków polityki miejskiej m.in. intensywnie wspierając miasta w prowadzeniu rewitalizacji poprzez propagowanie dobrych praktyk, wydawane publikacje czy udzielanie odpowiedzi na pytania w zakresie interpretacji ustawy.

Rewitalizacja w ramach KZN

Propozycje wspierania gmin w procesach rewitalizacyjnych zawarto również w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa o KZN oprócz wprowadzenia nowego sposób zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, zawiera również narzędzia wspierające bezpośrednio lub pośrednio procesy rewitalizacji, w tym m.in.: poprzez możliwość wsparcia finansowego realizacji inwestycji lub bezpłatnego przekazania samorządom gminnym nieruchomości na cele rewitalizacyjne. Dzięki temu gmina uzyska wsparcie w tworzeniu m.in. terenów zieleni publicznej, mieszkań socjalnych, mieszkań chronionych czy innej infrastruktury społecznej, a także realizacji uzbrojenia terenów.

Zważywszy na wyzwania występujące na obszarach rewitalizacji zadania własne i możliwości, jakimi dysponuje KZN mogą oraz powinny być wydatnym wsparciem dla gminy. Pomogą w poprawie sytuacji mieszkaniowej na obszarach rewitalizacji a także poza nimi, wtedy gdy gminny program rewitalizacji zakłada odpowiednie działania w tym zakresie.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook