Logo biuletynu informacji publicznej

Konferencja Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce

2017-06-14

- Warunkiem powstania w Polsce Kolei Dużych Prędkości musi być rentowność tego przedsięwzięcia. Resort infrastruktury i budownictwa wraca do debaty publicznej na ten temat, która została przerwana w 2011 r. Jeżeli podjęcie tej inwestycji będzie uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego - nie tylko społecznego - to ona powinna być podjęta, bo Polacy na to zasługują. Nie może być to projekt deficytowy –  powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce”.

minister Andrzej Adamczyk podczas konferencji „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce”

Minister Andrzej Adamczyk podczas konferencji „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce”

Konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 14 czerwca 2017 r., była okazją do spotkania reprezentantów instytucji i firm zaangażowanych w rozwój kolei oraz do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie nowoczesnego transportu kolejowego. Zaprezentowane zostały stanowiska ekspertów dotyczące rozwiązań możliwych do zastosowania podczas budowy Kolei Dużych Prędkości oraz taboru wykorzystywanego do obsługi tego projektu. Wnioski zgłoszone w ramach konferencji posłużą do sporządzenia analizy dotyczącej możliwości realizacji Kolei Dużych Prędkości oraz przedstawienia jej wyników Radzie Ministrów.

Projekt budowy systemu kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce jest przedsięwzięciem cywilizacyjnym. W „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku” wskazano na potrzebę podjęcia ostatecznych decyzji związanych z ewentualną budową systemu Kolei Dużych Prędkości uzupełnionego o tzw. Y (połączenie Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław) do roku 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące historii projektu, wyniki przeprowadzonych prac studialnych projektu KDP (finansowanych ze środków UE dostępnych w ramach PO IiŚ 2007-2013) oraz przebieg KDP zostały zaprezentowane przez przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

przebieg linii KDP na odcinku Warszawa – Łódź – Poznań / Wrocław został ujęty w bazowej sieci TEN-T

Przebieg linii KDP na odcinku Warszawa – Łódź – Poznań / Wrocław został ujęty w bazowej sieci TEN-T

Istotnym elementem debaty była analiza możliwych kierunków rozwoju dalszych połączeń w ramach projektu, w szczególności trasowanie przedłużenia KDP w kierunkach: zachodnim i południowym, w celu połączenia polskiego systemu Kolei Dużych Prędkości z systemami krajów sąsiadujących. Przedstawiciele instytucji badawczych i naukowych omówili kwestie rozbudowy KDP w kontekście międzynarodowym, opisując Polskę na tle projektów KDP w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwagę poświęcono także modelowaniu podróży i prognozowaniu ruchu, w tym występujące uwarunkowania i metody badań.

W kontekście ewentualnej budowy KDP niezwykle ważne są również kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zgodności technicznej oraz zapewnienia odpowiedniego taboru. W przypadku ruchu pociągów z prędkością przekraczającą 250 km/h, oprócz specjalnie dostosowanej infrastruktury kolejowej, konieczne jest wdrożenie wymaganych dla KDP zasad prowadzenia ruchu i systemów zarządzania bezpieczeństwem. Sprawy te zostały przedstawione przez przedstawiciela Urzędu Transportu Kolejowego.

W dalszej kolejności, opierając się na doświadczeniach krajów Europy Zachodniej, zaprezentowano koncepcje wykorzystania linii KDP do obsługi pasażerskich przewozów międzyaglomeracyjnych i regionalnych.

Bardzo ważny głos zabrał przedstawiciel Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, omawiając potencjał branży wykonawców i producentów konieczny do realizacji projektu KDP.

W ostatniej części konferencji zaprezentowany został potencjał naukowy w zakresie wdrażania projektów KDP, a także szczegółowo opisane kierunki kształcenia przyszłych kadr i dotychczasowe osiągnięcia naukowe. Przedstawiono również możliwość wykorzystania infrastruktury badawczej Instytutu Kolejnictwa w zakresie podsystemów KDP.

Podsumowując wnioski z konferencji wiceminister Andrzej Bittel, odpowiedzialny w MIB za sprawy transportu kolejowego, powiedział, że jej wyniki posłużą do przeprowadzenia dalszych analiz w zakresie możliwości realizacji projektu KDP w Polsce oraz podjęcia decyzji o realizacji projektu, która powinna opierać się na rzetelnych analizach, wynikach prac studialnych oraz przy uwzględnieniu możliwości finansowych państwa.

wiceminister A. Bittel

Wiceminister A. Bittel podczas debaty podsumowującej konferencję

- Należy mieć na uwadze, że decyzja ta musi zapaść z uwzględnieniem całego kontekstu funkcjonowania systemu transportowego w kraju, tj. zrównoważonego i synergicznego rozwoju wszystkich gałęzi transportu, ze szczególnym uwzględnieniem ich intermodalności. Zważywszy, że transport kolejowy jest systemem naczyń połączonych, wymagane jest systemowe podejście – dodał A. Bittel.

Przed konferencją A. Adamczyk i A. Bittel odpowiadali na pytania dziennikarzy

Przed konferencją A. Adamczyk i A. Bittel odpowiadali na pytania dziennikarzy

Prezentacja PKP PLK (PDF 3.38 MB)

Prezentacja Instytutu Kolejnictwa A. Massel (PDF 3.17 MB)

Prezentacja Urzędu Transportu Kolejowego (PDF 954.62 KB)

Prezentacja Ministerstwa Rozwoju (PDF 775.83 KB)

Prezentacja A. Szarata Politechnika Krakowska (PDF 1.87 MB)

Prezentacja Izby Gospodarczej Transportu Lądowego (PDF 287.68 KB)

Prezentacja W. Wawrzyński Politechnika Wraszawska (PDF 930.45 KB)

Prezentacja Instytutu Kolejnictwa A. Rojek (PDF 2.88 MB)

Prezentacja A. Lewiński Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu (PDF 2.72 MB)

Prezentacja Instytutu Kolejnictwa A. Żurkowski (PDF 1,023.91 KB)

 

Opinie, uwagi oraz propozycje nowych rozwiązań dotyczących możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce można przesyłać na adres konferencjaKDP@mib.gov.pl

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook