Logo biuletynu informacji publicznej

Forum Spółdzielcze 2017

2017-06-07

Przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ułatwienia w przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność – to niektóre wątki dyskusji Forum Spółdzielczego 2017 w Lublinie. W konferencji "Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości", zorganizowanej 7 czerwca 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, wziął udział wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Wiceminister Tomasz Żuchowski wziął udział w Forum Spółdzielczym 2017
Wiceminister Tomasz Żuchowski wziął udział w Forum Spółdzielczym 2017

Wiceminister Tomasz Żuchowski przypomniał, że pod koniec maja 2017 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który eliminuje niektóre bariery w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich, a także przewiduje inne zmiany usprawniające funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych.

Ustawa realizuje założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, polegające na eliminacji niektórych barier w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich. Po wejściu w życie zmian nowe umowy o budowę lokalu lub umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego będą mogły wskazywać termin, po upływie którego członkowi spółdzielni przysługiwać będzie roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu (na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych) albo wskazywane będzie, że lokal ten nie będzie podlegał zbyciu na rzecz członka.

Wiceminister Tomasz Żuchowski wziął udział w Forum Spółdzielczym 2017
Forum Spółdzielcze 2017

Ustawa wyłączy z egzekucji prowadzonej przeciwko spółdzielni opłaty za media wnoszone przez członków spółdzielni i osoby niebędące członkami, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu albo własność lokalu. Oznacza to, że wnoszone przez tych mieszkańców spółdzielni opłaty za media (np. prąd, woda, gaz) nie mogą podlegać egzekucji na pokrycie długów spółdzielni.
Poza innymi zmianami zmodyfikowano też uprawnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa wobec spółdzielni mieszkaniowych. Minister, w celu przeprowadzenia oceny, czy spółdzielnia działa zgodnie z prawem, będzie mógł żądać przedstawienia przez spółdzielnię dokumentów, a w przypadku podejrzenia naruszenia przez spółdzielnię prawa – wnioskować o zbadanie jej działalności w toku lustracji.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje też nad przewidzianą w NPM kompleksową weryfikacją obowiązujących rozwiązań prawnych pod kątem zmian, jakie należy wprowadzić dla zwiększenia aktywności istniejących spółdzielni w realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz szerszego wykorzystania tej formy organizacyjno-prawnej przez nowopowstające podmioty chcące działać w obszarze budownictwa mieszkaniowego, w tym w zakresie realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych (małe spółdzielnie budujące na własne potrzeby członków). Skierowanie projektu założeń ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów uzależnione jest od rekomendacji ekspertów, przy czym wstępnie przewidywane jest na II kwartał 2018 r.

Przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z zainteresowaniem przyjęli zapowiedź, że dobiegają końca prace nad ustawą umożliwiającą przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Użytkowanie wieczyste jest obecnie dominującą formą korzystania przez spółdzielnie mieszkaniowe z gruntów publicznych (skarbowych i jst). Ustawa o przekształceniu obejmie również grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, które w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste wyodrębniły i sprzedały co najmniej jeden lokal mieszkalny na rzecz osoby fizycznej (powstało współużytkowanie wieczyste).Opracowany w resorcie projekt przewiduje, że opłata jaką będą ponosić spółdzielnie , będzie wnoszona od lokali i budynków mieszkalnych przez okres 20 lat, liczony od dnia wejścia w życie ustawy (jesień 2017 r.). Wysokość opłaty przekształceniowej będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu 1 stycznia 2017 r.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook