Logo biuletynu informacji publicznej

Wkrótce nowy przetarg na S14 Zachodnią Obwodnicę Łodzi

2017-04-21

- Zachodnia Obwodnica Łodzi to ważne wyzwanie i istotna dla mieszkańców regionu inwestycja. Dlatego podjęliśmy działania na rzecz jak najszybszego skierowania jej do realizacji. Decyzja o unieważnieniu dotychczasowego przetargu, w którym oferty znacząco przekroczyły wartość kosztorysową tego zadania była niełatwa, ale konieczna. Skupiamy się na tym, aby nowy przetarg został wkrótce ogłoszony – powiedział wiceminister Jerzy Szmit.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów 8 września 2015 r. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 2 października 2015 r. został ogłoszony przetarg na budowę S14 w systemie tradycyjnym.

Oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekroczyły jednak całkowitą wartość zadania o 264 mln zł. Średni koszt kilometra Zachodniej Obwodnicy Łodzi określony w szacunkach GDDKiA wyniósł ok. 62 mln zł, a po zwiększeniu wartości byłoby to już ponad 72 mln zł za kilometr.  

W ramach obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych, który przyjęto 8 września 2015 r., na inwestycje o wartości prawie 200 mld zarezerwowanych zostało zaledwie 107 mld złotych. Już teraz deficyt wynosi więc ponad 90 mld zł. Znaczące wzrosty wartości poszczególnych zadań tylko pogłębiłyby ten problem.

Na podstawie analizy oraz wymaganych standardów projektowania Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uznało, że zadanie, do realizacji którego zostali zaproszeni oferenci w ramach przetargu, jest przewymiarowane. Konieczne będzie wprowadzenie szeregu zmian:

  • skorygowanie niwelety drogi, co będzie skutkowało zoptymalizowaniem rozdziału mas ziemnych,
  • zmiana konstrukcji nawierzchni (przy zachowaniu okresu trwałości), wzmocnień i posadowienia fundamentów obiektów inżynierskich,
  • zmiana sposobu wzmocnienia podłoża,
  • ujednolicenie konstrukcji obiektów inżynierskich,
  • analiza zasadności realizacji wszystkich zakładanych wcześniej węzłów.

Zadaniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest dbałość o jak najbardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych. Za kwotę, którą należałoby dołożyć do realizacji Zachodniej Obwodnicy Łodzi można byłoby zbudować dużą obwodnicę (np. Kołbieli czy Niemodlina) bądź kilka mniejszych (np. Zatora, Nowego Sącza, Chełmca, Myśliny i Łochowa).

Dlatego przetarg na realizację Zachodniej Obwodnicy Łodzi został unieważniony. Natychmiast po uprawomocnieniu się tej decyzji, na realizację S14 zostanie ogłoszony nowy przetarg w systemie „optymalizuj i buduj”. Podpisanie umowy na realizację będzie możliwe na początku 2018 r. Oddanie trasy do użytku jest planowane na 2021 r.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości