Logo biuletynu informacji publicznej

Bliżej realizacji kolejnego odcinka Via Carpatia

2017-04-21

Podkarpacki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie Koncepcji programowej dla 75 km odcinka drogi ekspresowej S19 w. Babica - Barwinek (granica państwa). Przy ocenie ofert, oprócz kryterium ceny, będą brane pod uwagę także kryteria pozacenowe (40 punktów na 100 możliwych do uzyskania). Termin składania ofert mija 31 maja 2017 r.

Postępowanie przetargowe

Przetarg obejmuje wykonanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy S19 na odc. w. Babica-Barwinek wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zamówienie to zostało podzielone na 4 zadania:

  1. węzeł Babica (bez węzła) - węzeł Domaradz (z węzłem), dł. ok. 23,5 km;
  2. węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem), dł. ok. 22,7 km;
  3. węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem), dł. ok. 10,4 km;
  4. węzeł Dukla (bez węzła) – Barwinek (Granica Państwa), dł. ok. 18,3 km.

Mapa odcinek S19 Babica – Barwinek
Mapa - odcinek S19 Babica-Barwinek

Zakres Koncepcji programowej

Wykonawca w ramach zamówienia:

  • przygotuje Koncepcję programową (Kp), w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu (dla zadania 1), plan działań ratowniczych dla stadium Kp, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną;
  • wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację geologiczno–inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny (dla zadania 1).

Inwestycja ta, stanowiąca część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Rozwiązania projektowe Koncepcji programowej pozwolą na opracowanie Programu funkcjonalno–użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony wykonawca S19.

Przebieg odcinka S19

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km (w zakresie zadania 1), 42 estakad o łącznej długości ok. 15,7 km, wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 6 listopada 2015 r. wydał decyzję środowiskową. Zakres planowanej inwestycji obejmuje drogę główną, drogi poprzeczne, węzły, MOP-y, obwody utrzymania, wiadukty, tunele, estakady, przepusty, przejścia dla zwierząt, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wyposażenie techniczne drogi i tunelu oraz inne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, infrastrukturę techniczną związaną i niezwiązaną z drogą, a także wszystkie inne obiekty niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji i eksploatacji drogi.

Więcej o postępowaniu przetargowym na stronie GDDKiA.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości