Logo biuletynu informacji publicznej

Kodeks urbanistyczno-budowlany kompleksową odpowiedzią na problemy funkcjonowania systemu planowania przestrzennego

2017-04-18

18 kwietnia 2017 r. w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli zaprezentowana została analiza wyników kontroli NIK z zakresu planowania przestrzennego, przeprowadzonych w latach 2010-2016. W spotkaniu uczestniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski oraz przedstawiciele parlamentu, samorządu i środowisk związanych z planowaniem przestrzennym na poziomie lokalnym.

Celem analizy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy istniejący w Polsce system planowania przestrzennego zapewnia gminom narzędzia do racjonalnego gospodarowania przestrzenią. Wiceminister odniósł się do przedstawionych zagadnień wskazując, że sformułowane przez NIK obszary problemowe zostały zidentyfikowane również przez resort, co stało się podstawą prowadzonych przez MIB prac legislacyjnych nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który we wrześniu 2016 r. został przekazany do konsultacji publicznych. T. Żuchowski podkreślił, że przygotowany przez MIB projekt kodeksu obejmuje wnioski płynące z prezentowanego przez NIK materiału.

Wiceminister omówił również kwestię niedostatecznej jakości planów miejscowych, podając jako przykład uchwalanie przez gminy planów niezgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, np. umożliwiających zabudowę opartą na bezodpływowych zbiornikach na nieczystości (szamb) na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, czy umożliwiających zabudowę bez zachowania zapewniającej odpowiednie nasłonecznienie odległości między budynkami. Efektem tego jest obowiązywanie przepisów prawa miejscowego o treści wprowadzającej inwestorów w błąd co do możliwości realizacji ich zamierzeń, a także pojawianie się konieczność występowania o zgodę na odstępstwo od przepisów technicznych. T. Żuchowski podkreślił również, że jakość planów miejscowych skłania ku uznaniu za zasadne wprowadzenia wymogów dotyczących posiadania przez urbanistów odpowiednich kwalifikacji. Prezentując projektowane w kodeksie rozwiązania wiceminister wskazywał również, że usprawnieniu planowania i zwiększeniu bezpieczeństwa inwestowania posłuży także projektowany rejestr urbanistyczno-budowlany. Odpowiadając na pytania uczestników spotkania wiceminister poinformował, że trwają dalsze prace nad projektem kodeksu i pakietu przepisów wprowadzających i przejściowych, a ich zakończenie jest planowane na połowę 2017 r.

W przedstawionym opracowaniu końcowym NIK "System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym" zebrane zostały problemy zidentyfikowane w toku blisko 40 kontroli, dotyczące skuteczności 3 podstawowych narzędzi w kreowaniu polityki przestrzennej w gminach:

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

NIK sformułowała również wnioski mające na celu wskazanie kierunków zmian istniejącego prawa, dotyczące w szczególności:

  1. traktowania przestrzeni i jej walorów jako dobra wspólnego, przy wyważeniu interesu publicznego i prywatnego,
  2. nadania studium mocy wiążącej przy inwestowaniu na terenach nieobjętych planami miejscowymi,
  3. rozszerzenia wymogu sporządzania planów miejscowych dla terenów o istotnych walorach, np. przyrodniczych,
  4. uregulowania kwestii terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy,
  5. wprowadzenia przejrzystych zasad udziału podmiotów prywatnych w kosztach dokumentacji planistycznej,
  6. zapewnienia spójności dokumentów planistycznych,
  7. skutecznego informowania lokalnych społeczności, zapewniającego zwiększenie udziału interesariuszy w procesie planowania przestrzennego.

Z opracowaniem można zapoznać się na stronie internetowej NIK.

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook

Link do informacji o Krajowym Zasobie Nieruchomości