Logo biuletynu informacji publicznej

Ogłoszenie o rozpoczęciu 55. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

2017-02-10

10 lutego 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 1. Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.
 1. Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:
 1. projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
 2. projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
 3. projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.
 1. Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego są:
 1. uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 2. uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 3. uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.
 1. Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te prace, które zostały już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od:
 • rozpoczęcia użytkowania - w przypadkach, o których mowa w pkt. II,
 • uchwalenia - w przypadkach, o których mowa w pkt. III.
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć:
 1. w dziedzinie architektury i budownictwa - osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace o których mowa w pkt II;
 2. w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego - gminy i województwa.
 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu zrealizowanego projektu do Ministra za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji – według wzoru (DOC 38.00 KB), załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 1. Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać:
 1. w Konkursie w dziedzinie architektury i budownictwa – twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonej pracy twórczej;
 2. w Konkursie w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, radni gmin, marszałkowie województw i inni członkowie zarządu województw, radni sejmików województw, w zakresie projektów dotyczących reprezentowanych przez nich odpowiednio gmin lub województw.
 1. Do wniosku powinny być dołączone:
 1. z dziedziny architektury i budownictwa:
 • informacje lub prezentacje przedstawiające usytuowanie oraz charakterystykę obiektu (wybrane rzuty, przekroje i elewacje),
 • wizualizacja – min. 2 ujęcia oraz dokumentacja fotograficzna zrealizowanego obiektu;
 1. z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego:
 • prezentacje lub informacje, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778);
 1. rysunki, schematy, fotografie oraz inne materiały graficzne umożliwiające ocenę pracy;
 2. opinie użytkownika odnośnie użytkowania przedmiotu pracy, określonego w pkt. II;
 3. opinie gminnej, powiatowej albo wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, w przypadku prac wymienionych w pkt. III;
 4. spis załączników.
 1. Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. VIII należy składać w terminie do 30 czerwca 2017 r. na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Konkurs o Nagrodę Ministra - Wybitne osiągnięcia twórcze"

lub

w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6.

 1. W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Łukaszem Rymarzem tel. 22 522 51 19 e-mail: Lukasz.Rymarz@mib.gov.pl.
 1. Pełna treść Zarządzenia określającego zasady i warunki uczestnictwa w konkursie znajduje się w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

http://dziennikurzedowy.mib.gov.pl/files/DziennikUrzedowyMIB_poz30_2016.pdf
http://dziennikurzedowy.mib.gov.pl/files/2016/DziennikUrzedowyMIB_poz_30_2016_zalaczniki.pdf
https://dziennikurzedowy.mib.gov.pl/files/2016/DziennikUrzedowyMIB_poz63_2016.pdf
https://dziennikurzedowy.mib.gov.pl/files/DziennikUrzedowyMIB_poz74_2016.pdf
https://dziennikurzedowy.mib.gov.pl/files/DziennikUrzedowyMIB_poz85_2016.pdf

Ikona RSSIkonka serwisu TwitterIkonka serwisu Facebook